แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หญิงชาวคานาอัน

พระคัมภีร์    มธ 15:21-28; มก 7:24-30

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ศิษย์ 1-2
4.    สตรี
5.    บุตรสาว   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เสื่อหรือพรมเพื่อใช้เป็นที่นอน

ใจความสำคัญ
    ความเชื่อ  ยกย่องความเชื่อ  ความรอดสากล
คำอธิบาย
    ใจความสำคัญเรื่องความรอดสากลมีอำนาจเหนือเรื่องราวนี้ พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์เพื่อประโยชน์ของสตรีต่างศาสนา ยิ่งกว่านั้น เธอยังเป็นชาวคานาอัน ซึ่งชาวยิวในสมัยนั้นถือว่าเป็นคนต่างศาสนาที่ชั่วร้าย พระเยซูเจ้าทรงรักษาทางไกลให้กับเธอดังเช่นคนต่างศาสนาคนอื่นๆ ที่ได้รับการรักษา
    พระเยซูเจ้าทรงตอบรับการขอร้องของสตรีผู้นี้ซึ่งดูเหมือนว่ามีลักษณะโผงผาง และไม่สุภาพ ผู้วิจารณ์ได้ให้ความคิดว่าอาจเป็นการยกสุภาษิตมาอ้าง ลูกก็คือชาวยิว ในขณะที่คนต่างศาสนาคือลูกสุนัข บางครั้งมีการเปรียบเทียบคนต่างศาสนาอย่างหยาบคายว่าเป็นสุนัข สตรีผู้นี้ย้อนกลับอย่างทันควันด้วยความหลักแหลม ด้วยเหตุนี้และด้วยความเชื่อของเธอ ในกรณีของเธอ พระเยซูเจ้าจึงทรงขยายพันธกิจของพระองค์ออกไปสู่คนต่างศาสนา ทั้งชาวยิวและคนต่างศาสนาได้รับการเลี้ยงดูในบ้านของพระบิดา พระศาสนจักรคาทอลิกของพระเยซูเจ้าเป็นสากลเพื่อมนุษย์ทุกคน

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ไถ่กู้ของมนุษย์ทุกคนได้อย่างไร
    วิธีการต่างๆ ในการแสดงถึงความกตัญญูต่อพระเป็นเจ้าในเรื่องการช่วยเราให้รอดพ้น
    คนป่วย เฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในครอบครัวของเราที่ต้องการคำภาวนาของเรา
    รางวัลของการภาวนาโดยไม่หยุดหย่อนเพื่อความตั้งใจบางประการ
    ผู้คนที่เราสามารถนำเขามาหาพระเยซูเจ้า

(บุตรสาววิ่งไปมาอย่างบ้าคลั่งอยู่ไกลๆ พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์เดินผ่าน)
ผู้บรรยาย    วันหนึ่ง พระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์เสด็จไปยังเมืองที่ไม่ใช่เมืองของชาวยิว หญิงชาวคานาอันคนหนึ่ง เป็นคนต่างศาสนา เข้ามาเฝ้าพระองค์
(สตรีเข้ามาหาพระเยซูและบรรดาศิษย์)
สตรี    (ร้องไห้)
    โอรสของดาวิด เจ้าข้า
    (พระเยซูเจ้าเดินต่อ)
สตรี    โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด บุตรหญิงของข้าพเจ้าถูกปีศาจสิงต้องทรมานมาก
    (พระเยซูเจ้าเดินต่อไป)
สตรี    (ตะโกน)     โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด
ศิษย์ 1    (พูดกับพระเยซูเจ้า)
    โปรดประทานตามที่นางทูลขอเถิด และให้นางไปเสียให้พ้นๆ
ศิษย์ 2    นางร้องตะโกนตามหลังพวกเรามา
พระเยซูเจ้า    (หันไปทางสตรี)
    เราถูกส่งมาเพื่อแกะที่พลัดหลงของวงศ์วานของอิสราเอลเท่านั้น
    (สตรีตามไปและคุกเข่าแทบเท้าพระเยซูเจ้า)
สตรี    พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    ไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกิน
สตรี    ถูกแล้วพระเจ้าข้า แต่แม้แต่ลูกสุนัขก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนาย
พระเยซูเจ้า    หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ จงเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาเถิด
    (บุตรสาวนอนอย่างสงบลงบนเตียง)
    (สตรีลุกขึ้นและเดินไปหาบุตรสาว พระเยซูและบรรดาศิษย์เดินออกไป)
สตรี    (มองดูบุตรสาว)     ลูกหายแล้ว ลูกหายแล้วนะลูก
    (ยกแขนขึ้น)    ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า