ชายโรคเรื้อน

พระคัมภีร์    มธ 8:1-4; มก 1:40-45; ลก 5:12-15


คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    คนโรคเรื้อน
4.    บุคคล 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
การประกาศพระวรสาร
คำอธิบาย
    โรคเรื้อนเป็นโรคที่ติดต่อทางผิวหนัง ผู้เป็นโรคนี้จึงถูกตัดออกจากชุมชน เขาเข้ามาหาพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อในพระอานุภาพของพระองค์ในการรักษาโรคเรื้อนของเขา และความโดดเดี่ยวของเขา ด้วยความสงสารชายผู้นั้นและความโกรธต่อสาเหตุของความทุกข์ทรมานของเขา พระเยซูเจ้าตรัสตอบการร้องขอการรักษาให้หายของเขา ทรงยื่นมือออกไป เป็นการแสดงท่าทางของการช่วยให้รอดพ้น ซึ่งทำให้ระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในระหว่างการอพยพ พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อนพร้อมกับให้ปฏิบัติตามกฎของโมเสส ที่เรียกร้องให้ถวายเครื่องบูชาและไปแสดงตนแก่สมณะเพื่อประกาศว่าหายจากโรคแล้ว แทนที่เขาจะเงียบตามที่พระเยซูเจ้าทรงกำชับ เขาป่าวประกาศข่าวความโชคดีของเขาไปทั่ว

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    โรคภัยของการเป็นโรคเรื้อนและการถูกจำกัดวง
    พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ในความยากลำบากของเราอย่างไร
    ผู้เป็นโรคเรื้อนในชุมชนของเรานั้นเราออกไปหาพวกเขาอย่างไร
    ส่วนใดในชีวิตของเราที่ต้องการการเยียวยารักษา
-------------------------------------------------
ผู้บรรยาย    ในขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังเมืองกาลิลี      คนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ ผิวหนังของเขาเป็นโรคที่น่ากลัว เขารอคอยที่จะได้รับการรักษาให้หายมาเป็นเวลานาน เพื่อจะได้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
    (พระเยซูเจ้าเดินช้าๆ ไปเรื่อยๆ คนโรคเรื้อนกระโดดเข้ามาหาพระองค์และคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์)
คนโรคเรื้อน    พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้
พระเยซูเจ้า    (ยื่นมือออกไปสัมผัสเขา)
    เราพอใจ จงหายเถิด
คนโรคเรื้อน    (มองดูมือของตน)
    ผมหายแล้ว ผมได้รับการรักษาแล้ว โอ้ ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ
พระเยซูเจ้า    ระวัง อย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้ว
    (คนโรคเรื้อนลุกขึ้น และเดินไปหาบุคคล 1-2 พระเยซูเจ้าเดินไปในทางตรงข้าม)
คนโรคเรื้อน    ท่านต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่าเพิ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับผม ผมเคยเป็นโรคเรื้อน แต่ชายที่ชื่อเยซู รักษาผมให้หาย พระองค์สัมผัสผม และตรัสว่า “จงหายเถิด” และผมก็หาย
บุคคล 1    เขาอยู่ที่ไหน
บุคคล 2    ผมอยากเจอกับชายผู้นี้จัง
คนโรคเรื้อน    (ทำท่าทางไปทางพระเยซูเจ้า) อยู่ที่นั่น
    (บุคคล 1-2 วิ่งตามพระเยซู)
ผู้บรรยาย    ดังนั้นฝูงชนจำนวนมากยังคงติดตามพระองค์ไป