ชายตาบอด เป็นใบ้ และถูกปีศาจสิง

พระคัมภีร์    มธ 12:22-28; ลก 11:14-20

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ชายถูกปีศาจสิง
3.    บุคคล 1-2-3-4
4.    ฟาริสี 1-2
5.    ฝูงชน   

อุปกรณ์สำหรับการแสดง

ใจความสำคัญ
เอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า

คำอธิบาย
    การขับไล่ปีศาจของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนกับการใช้เวทมนต์โดยทั่วไปที่คิดว่าพวกเขากระทำด้วยความช่วยเหลือของปีศาจ  การขับไล่ปีศาจของพระองค์สำเร็จลงได้ด้วยคำสั่งธรรมดา บางครั้ง มีการสัมผัสรวมอยู่ด้วย สิ่งสำคัญในคำบอกเล่านี้คือเครื่องหมายการกระทำของพระเยซูเจ้า  และการปรากฏอยู่ของพระอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์มิได้ทรงขับไล่ด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล หรือจิตชั่ว แต่ด้วยอำนาจของพระจิตของพระเจ้า
    พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ผู้ได้รับความทุกข์ แต่ไม่เป็นที่พอใจของชาวฟาริสี เมื่อพวกเขาขออัศจรรย์ในทางหนึ่งนั้น พวกเขาหมายถึงความคิดถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ อีกทางหนึ่งคือ ชัยชนะของกองกำลังทหาร พระเยซูเจ้ามิได้กระทำตามที่พวกเขาขอ การโต้เถียงของพระเยซูเจ้าต่อข้อกล่าวหาของชาวฟาริสีเป็นการที่สามารถหาเหตุผลได้ถูกต้อง พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อการให้เหตุผล

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    การขับไล่ปีศาจและการขับไล่ผีหมายถึงอะไร
    อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าบอกอะไรเกี่ยวกับพระองค์
    เราสามารถนำผู้ที่อยู่ภายใต้การครอบงำของปีศาจมาหาพระเยซูเจ้าด้วยการสวดภาวนาและการกระทำของเราได้อย่างไร
    ความเจ็บป่วยและความทุกข์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายของความชั่วร้ายในโลก


(พระเยซูเจ้ากับบุคคล 3-4 ฟาริสี 1-2 และฝูงชน บุคคล 1-2 นำชายตาบอดและถูกผีสิงมาหาพระองค์)
บุคคล 1    ข้าแต่พระเยซูเจ้า ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิง
บุคคล 2    เขาตาบอด และเป็นใบ้ด้วย
    (ชายถูกผีสิงทำเสียงคราง พระเยซูเจ้าวางมือบนไหล่ของเขา)
พระเยซูเจ้า    จงหายเป็นปกติเถิด
ชายถูกผีสิง    (ด้วยความตื่นเต้น)
    ผมมองเห็น ผมมองเห็นแล้ว โอ้ พระอาจารย์ ขอบคุณ ขอบคุณมากครับ
บุคคล 3    (พูดกับบุคคล 4)
    ท่านได้ยินเขาพูดไหม น่าประหลาดใจมาก
บุคคล 4    เหลือเชื่อจริงๆ
บุคคล 3    คนนี้เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดใช่ไหม
ฟาริสี 1    ชายผู้นี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล เจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง
ฟาริสี 2    พระเยซูทำอัศจรรย์เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงเห็นดีด้วยกับท่าน
พระเยซูเจ้า    อาณาจักรใดแตกแยกกันเองย่อมพินาศ เมืองใดหรือครอบครัวใดแตกแยกกันเองย่อมจะตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าซาตานขับไล่ซาตาน มันก็แตกแยกกันเอง แล้วอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ได้อย่างไร พวกท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล
ฟาริสี 1-2    ใช่ ใช่
พระเยซูเจ้า    แล้วพวกพ้องของท่านขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของใครเล่า แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยพระจิตของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว