เดินบนทะเล

พระคัมภีร์    มธ 14:22-23; มก 6:45-52; ยน 6:16-21

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ศิษย์ 1-3 คน หรือมากกว่า
4.    เปโตร
5.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้เพื่อทำเป็นเรือ

ใจความสำคัญ
ความเชื่อ : ต้องการความเชื่อ บุคลิกลักษณะของพระเยซูเจ้า เปโตร

คำอธิบาย
    พระอานุภาพของพระเยซูเจ้าที่มีเหนือทะเล สำหรับชาวยิวหมายถึงลักษณะความเป็นพระเจ้า อัศจรรย์นี้ทำให้เราคิดถึงในช่วงอพยพที่พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลในการข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัย เรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่ทะเลสาบเยเนซาเร็ธ ซึ่งมักจะเกิดพายุแบบฉับพลัน พระเยซูเจ้าทรงดำเนินบนทะเล ทรงทำให้เปโตร สามารถเดินบนน้ำได้ด้วย พายุและคลื่นลมเงียบสงบ ดังนั้น อัศจรรย์นี้เป็นการเผยแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสตเจ้าแก่บรรดาศิษย์ พระเยซูเจ้าทรงแสดงเอกลักษณ์ของพระองค์เองว่า “เป็นเราเอง”  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบได้กับคำว่า “เราเป็น”  ซึ่งเป็นชื่อของพระยาห์เวห์ที่ทรงเผยแสดงแก่โมเสส
    ถ้าบรรดาอัครสาวกในเรือหมายถึงพระศาสนจักร เรื่องนี้สอนเราว่า พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่เพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักรของพระองค์ในการต่อสู้กับพายุนานาประการ ในพระวรสารนักบุญมัทธิว อธิบายให้เห็นถึงเปโตรเพียงผู้เดียว เป็นเครื่องหมายถึงความรับผิดชอบของท่านในพระศาสนจักร ตราบใดที่ท่านยังมีความเชื่อ และท่านยังจับมืออยู่กับพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ท่านสามารถกระทำในสิ่งที่ท่านควรกระทำในฐานะผู้นำได้เป็นอย่างดี
ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เครื่องหมายแห่งการเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้า
    พายุต่างๆ ซึ่งเราต้องฝ่าฟันในชีวิต
    พระเยซูเจ้าทรงยื่นมือออกไปช่วยเราในยามทุกข์ยากของเราอย่างไร
    วิธีการต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่
    พระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่พระศาสนจักร
(พระเยซู เปโตร และบรรดาศิษย์อยู่ต่อหน้าฝูงชน)
ผู้บรรยาย    หลังจากสิ้นสุดวันอันยาวนานของการเทศน์สอน
พระเยซู    (พูดกับศิษย์)
    พวกท่านจงเอาเรือข้ามทะเลสาบไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เราจะไปกล่าวลาประชาชนและจะภาวนาสักพัก
    (บรรดาศิษย์ลงเรือและเริ่มพาย พระเยซูเจ้าทรงโบกมือกับประชาชน ประชาชนออกไป พระเยซูเจ้าเดินไปยังมุมหนึ่งของเวทีและคุกเข่าลง)
ผู้บรรยาย    บางครั้งในเวลา 3 - 6 นาฬิกาในตอนเช้า บรรดาศิษย์อยู่กลางทะเลสาบ
(บรรดาศิษย์พายเรืออย่างลำบาก)
ศิษย์ 1    เราพยายามแล้วแต่เรือไม่เคลื่อนไปเลย
ศิษย์ 2    แน่ซิ ก็ลมพัดแรงอย่างนี้
    (พระเยซูเจ้าเดินมาหาพวกเขา)
ศิษย์ 3    นั่นแสงอะไรนะ
ศิษย์ 1    ดูเหมือนว่ากำลังตรงมาทางเรา
ศิษย์ 1-2-3    (ตะโกนพร้อมกัน) ผีมา
พระเยซูเจ้า    ทำใจให้ดีไว้ เราเอง อย่ากลัว
เปโตร    พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด
พระเยซูเจ้า    มาเถิด
    (เปโตรปีนออกจากเรือและเริ่มเดินไปหาพระเยซู)
เปโตร    ลมแรงจัง (เริ่มจม) พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย
    (พระเยซูเจ้ายื่นมือออกไปจับมือเปโตร)
พระเยซูเจ้า    ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า
    (พระเยซูเจ้าและเปโตรเดินไปที่เรือ และปีนเข้าไปในเรือ)
ศิษย์ 2    เฮ้ ลมสงบแล้ว
    (บรรดาศิษย์คุกเข่าลงต่อหน้าพระเยซูเจ้า)
ศิษย์ 1-2-3 เปโตร    พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง