น้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่น

พระคัมภีร์     ยน 2:1-11

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    เจ้าบ่าว
3.    เจ้าสาว
4.    พระเยซูเจ้า
5.    พระนางมารีย์
6.    ศิษย์ 1-2
7.    ผู้จัดงานเลี้ยง
8.    คนรับใช้ 1-2
9.    บรรดาแขก   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ชามก้นลึกหรือเหยือกที่มีหูจับ
2.    กระบวยตักน้ำ
3.    เหยือกน้ำ
4.    น้ำพันซ์สีแดง หรือน้ำชนิดอื่น

ใจความสำคัญ
เอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า  พระนางมารีย์  และศีลสมรส

คำอธิบาย
    พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญยอห์น การเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น เป็นเครื่องหมายแรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อเผยแสดงถึงเอกลักษณ์ของพระองค์ ทั้งงานเลี้ยงสมรสและเหล้าองุ่นที่มากมายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยของพระเมสสิยาห์       พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ผู้ทรงประกาศถึงพระอาณาจักรพระเจ้า   และทำให้พระอาณาจักรอยู่ในปัจจุบัน น้ำที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในการทำอัศจรรย์เป็นน้ำที่เก็บไว้เพื่อใช้ชำระ เหล้าองุ่นที่พระองค์ทรงกระทำให้เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เพียงมีจำนวนมากเท่านั้น แต่เป็นเหล้าองุ่นอย่างดีดังที่ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิม พระเยซูเจ้าทรงเป็นความเต็มเปี่ยมของสิ่งสร้างทั้งปวงที่มีชีวิต
    บทบาทในคำขอร้องของพระนางมารีย์เป็นจุดเด่นของอัศจรรย์นี้ พระนางวางใจว่าพระบุตรของพระนางจะทรงช่วยเหลือเมื่อเหล้าองุ่นหมด เพราะการที่เหล้าองุ่นหมดจะทำให้คู่สมรสได้รับความอับอาย ถ้อยคำที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่พระนางมารีย์เป็นสิ่งน่าพิศวง พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระนางในฐานะ “สตรี” ดังที่ทรงกระทำในเวลาต่อมา เมื่อพระนางมารีย์ยืนอยู่แทบเชิงกางเขน บางทีการเรียกนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระนางคือเอวาใหม่    ผู้นำชีวิตใหม่มาให้ดังเช่นพระศาสนจักรกระทำ และ “เวลา” ที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงคือ การถวายเกียรติแด่พระองค์ ธรรมล้ำลึกปัสกาคือการบรรลุผลสำเร็จของการช่วยให้รอดพ้น อัศจรรย์เรื่องเหล้าองุ่นซึ่งเกิดขึ้น “วันที่สาม” เป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงเวลานั้น

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างดีและมากมาย
    พระเยซูเจ้าทรงสามารถช่วยเราในความจำเป็นต่างๆ ด้วยความเต็มพระทัย
    บทบาทของพระนางมารีย์ในการช่วยให้รอด
    พระนางมารีย์ทรงวอนขอเพื่อเราอย่างไร
    บทภาวนาและสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระนางมารีย์ที่ท่านชอบ
    การอวยพรของพระเยซูเจ้าในงานเลี้ยงพิธีสมรส

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ และแขกต่างๆ ยืนคุยกัน พระนางมารีย์คุยอยู่กับเจ้าสาว ผู้จัดงานเลี้ยงอยู่กับเจ้าบ่าว ผู้รับใช้สองคนยืนอยู่ด้วยกัน)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายแรกที่แสดงถึงพระอานุภาพของการเป็นพระเจ้าของพระองค์ ที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระนางมารีย์ พระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ได้รับเชิญมาในงานสมรส คนรับใช้เป็นพวกแรกที่รู้ว่าเกิดปัญหา
คนรับใช้ 1    เหล้าองุ่นหมดแล้ว เราจะทำอย่างไรดี
คนรับใช้ 2    ไม่รู้ซิ ช่างเป็นความอับอายของครอบครัวนี้จริงๆ
    (พระนางมารีย์ไปหาพระเยซูเจ้า เจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนคุยกัน)
พระนางมารีย์    (พูดกับพระเยซูเจ้า)
    เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว
พระเยซูเจ้า    หญิงเอ๋ย มาหาเราทำไม เวลาของเรายังมาไม่ถึง
พระนางมารีย์    (เดินไปหาคนรับใช้)
    เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนรับใช้)
    จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็ม
ผู้บรรยาย    (ในขณะที่คนรับใช้ตักน้ำใส่เหยือก)
    ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบบรรจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตร คนรับใช้ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนรับใช้)
    เอาละ ทีนี้ก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้
    (คนรับใช้ 1 ตักน้ำใส่เหยือกไปให้ผู้จัดงาน)
คนรับใช้ 1    ท่านครับ ช่วยชิมเหล้าองุ่นนี้ด้วยครับ
    (ผู้จัดงานเลี้ยงชิม และพยักหน้าเรียกเจ้าบ่าว)

ผู้จัดงานเลี้ยง    (พูดกับเจ้าบ่าว)
    เหล้าองุ่นนี้รสชาติดีมาก คนอื่นเขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนำเหล้าองุ่นราคาถูกมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนบัดนี้
ศิษย์ 1    (พูดกับศิษย์คนที่ 2)
    ท่านเห็นไหม
ศิษย์ 2    ผมว่าเราเชื่อชายผู้นี้ได้ เชื่อพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริง