แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

6. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม
    อับราฮัมเป็นคนเลี้ยงแกะ    พระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับรามว่า "จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน  เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น    เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่าน เราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่าน บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่าน"
    อับราฮัมก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้า    ขณะนั้นเขามีอายุได้ 70 ปี เขาได้พาซาราห์ภรรยาไปกับเขาด้วย    และโลทหลานชายก็ไปกับเขา    สัตว์ทั้งหมดที่เป็นของเขาและคนทั้งหมดที่ทำงานให้แก่เขาไปกับเขาด้วย    อับราฮัมได้ไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าได้ให้สัญญาแก่เขาและลูกหลานของเขา    มันเป็นแผ่นดินที่ดีและอุดมสมบูรณ์ แผ่นดินแห่งคานาอัน    อับราฮัมได้สร้างท่านบูชาถวายพระเจ้า (ปฐก 12)