แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

20. การสิ้นชีวิตของโมเสส
    พระเป็นเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์ เป็นเวลา 40 ปีที่ชาวอิสราเอลอยู่ในทะเลทรายและได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถจะเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าได้ เขาได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะอยู่เคียงข้างคนอื่นๆ     ชายหญิงที่ออกจากอียิปต์มากับโมเสสได้สิ้นชีวิตในทะเลทราย โมเสสเองก็มีอายุมากแล้ว     เขารู้วาเขาจะต้องตายในไม่ช้า เขาจึงให้พรประชาชนของเขากล่าวว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านมีความสุข    ประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นเอ๋ย ใครเหมือนท่านบ้าง    พระองค์ทรงเป็นโล่ปกป้องท่าน ทรงเป็นดาบที่นำชัยชนะมาให้ท่าน    บรรดาศัตรูจะพูดถ้อยคำเอาใจท่าน แต่ท่านจะเหยียบบนหลังของเขา”
    เสร็จแล้วเขาก็ขึ้นจากที่ราบโมอับไปบนยอดเขาเนโบ  ที่นั่นพระเจ้าได้ให้เขาเห็นแผ่นดินทั้งหมดของคานาอันซึ่งพระองค์ได้เคยสัญญาไว้กับประชากรของพระองค์  โมเสสได้สิ้นชีวิตลงที่ชายเขตของแผ่นดินในพระพันธสัญญา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “นี่คือแผ่นดินที่เราสาบานแก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า จะยกให้แก่บุตรหลานของเขา เราให้ท่านเห็นกับตาของท่าน แต่ท่านจะไม่ได้เข้าไป” ชาวอิสราเอลไว้ทุกข์ให้โมเสส ณ ที่ราบโมอับเป็นเวลาสามสิบวัน (ฉธบ 33-34)