แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

26. ซาโลมอนสร้างพระวิหารของพระเจ้า
    กษัตริย์ดาวิดได้สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม    โอรสของพระองค์ซาโลมอนก็ได้ขึ้นปกครองอิสราเอล
    ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาด พระองค์ทราบดีว่าอะไรถูกและอะไรผิด    ในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ได้สร้างพระราชวังสำหรับพระองค์    และได้สร้างพระวิหารสำหรับพระเจ้าด้วยและพระองค์ได้นำพระแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธสัญญาเข้ามาประดิษฐานไว้    และในวันที่พระวิหารได้รับการเสกซาโลมอนก็ได้สวดภาวนาอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้เหล่าข้าพระองค์ในพระวิหารนี้    โปรดทรงฟังเสียงร้องและคำอธิษฐานภาวนาซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์กราบทูลเฉพาะพระพักตร์ในวันนี้เถิด โปรดทรงฟังคำวอนขอของผู้รับใช้และของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เมื่อเขาอธิษฐานในสถานที่แห่งนี้    โปรดทรงฟังและประทานอภัย หากได้ทำผิดด้วยเถิดพระเจ้าข้า”
    ซาโลมอนไม่ต้องการทำสงครามดังเช่นดาวิดพระบิดาของพระองค์ได้ทำมาในอดีต    พระองค์ได้ทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆ     พระองค์ทรงสนพระทัยทางด้านการค้าและได้ส่งเรือข้ามทะเลไปยังที่ต่างๆ    พระองค์ได้นำคนงานจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของพระองค์และแต่งงานกับหญิงต่างชาติชาวต่างชาติผู้ซึ่งซาโลมอนได้นำเข้ามาในประเทศต้องการจะเคารพบูชาพระเจ้าของเขาเอง    ซาโลมอนก็ทรงอนุญาตให้เขาสร้างพระแท่นของพระเจ้าของเขาในแผ่นดินชองอิสราเอลได้    ซาโลมอนเองบางครั้งก็ร่วมสวดอธิษฐานกับพระเจ้าของชาวต่างชาติและถวายสักการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาด้วย    ดังนั้นพระองค์จึงเป็นคนทรยศต่อพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว    พระองค์เป็นคนทำลายพันธสัญญาของพระเจ้า (1 พกษ 5-11)