แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

27. สุภาษิตของซาโลมอน
บุตรที่มีปรีชาทำให้บิดายินดี บุตรที่โง่เขลาทำให้มารดาเศร้าโศก (สภษ 10 : 1)
ความเกลียดชังก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
    แต่ความรักให้อภัยการล่วงละเมิดทุกอย่าง (สภษ 10 : 12)
ผู้มีใจกว้างย่อมร่ำรวย
    ผู้ให้น้ำดับกระหายผู้อื่นย่อมได้รับน้ำดับความกระหายของตน (สภษ 11 : 25)
ผู้ดำเนินชีวิตสุจริตย่อมยำเกรงพระยาเวห์
    ผู้หันเหจากหนทางของพระองค์ย่อมดูหมิ่นพระองค์ (สภษ 14 : 2)
ผู้ดูหมิ่นเพื่อนบ้านก็ทำบาป    คนจำนวนมากรักคนร่ำรวย (สภษ 14 : 21)
ผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน
    เมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟังเขา (สภษ 21 : 13)