แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

29. พระเจ้าผู้ทรงชีวิต
    เยโรโบอัมกษัตริย์องค์แรกของชนเผ่าทางภาคเหนือได้พูดกับตนเองว่า “มันเป็นการไม่ดีเลยที่ประชาชนของอาณาจักรของเราต้องไปที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม    เมื่อเขาต้องการประกอบพิธีทางศาสนาหรือการสักการะบูชา ดังนั้นพระองค์จึงสร้างรูปลูกวัวทองคำขึ้นสองตัว ตัวหนึ่งอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรที่เมืองดาน และอีกตัวหนึ่งอยู่ทางใต้ที่เมืองเบธเอล    แล้วพระองค์ทรงประกาศแก่ประชาชนทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องเดินทางขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกต่อไปแล้ว เมื่อท่านต้องการจะฉลองเทศกาลทางศาสนาหรือสักการะบูชา    ท่านจะพบพระเจ้าของท่านที่เมืองดานและเบธเอล    พระเจ้าองค์เดียวกันที่ได้นำบรรพบุรุษของท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์”
    แต่ปรากฏว่าชาวอิสราเอลบางคนไม่ยอมเชื่อฟังกษัตริย์เยโรโบอัม เพราะพวกเขายังจำได้ว่าพระเจ้าทรงห้ามพวกเขาไม่ให้ทำรูปพระเท็จเทียมใดอีกเหมือรนกับที่อียิปต์เคยทำมาแล้ว    พวกเขารู้ว่าเขาจะทำผิดพันธสัญญาถ้าเขาเปลี่ยนใจจากพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเพื่อพระเจ้าที่ใช้ชีวิต (1 พกษ 12, อพย 32-34)