แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

31. พระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว
    ต่อมาในปีที่สาม พระจ้าได้ส่งเอลียาห์ไปหากษัตริย์อาหับอีกครั้ง กษัตริย์อาหับกล่าวกับเอลียาห์ว่า “อยู่นี่เอง เจ้าคนนำความวุ่นวายมาสู่อิสราเอล” แต่เอลียาห์ทูลตอบพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อความวุ่นวายให้อิสราเอล พระองค์กับราชวงศ์ต่างหาก    เพราะไม่ทรงปฏิบัติตามตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ ไปติดตามพระบาอัล    บัดนี้ขอมีพระบัญชาให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันกับข้าพเจ้าที่ภูเขาคาร์แมลพร้อมกับประกาศกของพระบาอัลอีกสี่ร้อยห้าสิบคนและประกาศกของเทพีอาเชราห์สี่ร้อยคน    เอลียาห์ทูลว่า “จงสร้างพระแท่นแล้วนำสัตว์ที่ท่านจะถวายลงบนแท่น แล้วก็ให้ท่านภาวนาอธิษฐานขอพระเจ้าของท่านให้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์และรับการบูชาถวายของท่าน    ประกาศกของพระบาอัลได้สร้างพระแท่นขึ้นมาแล้วก็เอาสัตว์ที่จะถวายบูชาขึ้นไปวาง แล้วพวกเขาก็เริ่มภาวนาอธิษฐานตั้งแต่รุ่งเช้าจนเที่ยงวันและจากเที่ยงวันจนถึงเย็นว่า “ข้าแต่พระบาอัล โปรดตอบข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย” แต่ไม่ว่าเขาจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    ในตอนเย็น เอลียาห์ก็ได้สร้างพระแท่นขึ้นแท่นหนึ่งถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ เขาวางสัตว์ที่เขาจะถวายบูชาบนพระแท่นสั่งว่า “จงตักน้ำมาสี่ถังเทลงบนเครื่องบูชาและฟืน” จำนวนสามครั้ง แล้วเอลียาห์ก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล วันนี้โปรดสำแดงให้เขาทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในหมู่ชาวอิสราเอล และข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้ตามพระบัญชาของพระองค์  ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงตอบข้าพเจ้า เพื่อประชากรเหล่านี้จะได้รู้ว่าพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงบนดาลให้เขากลับใจมาหาพระองค์”    พระยาห์เวห์ทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชา ฟืน หินและฝุ่นจนหมด ประชากรทุกคนเห็นดังนั้นก็ซบหน้าลงจรดพื้นดินร้องว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า”    ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มีเมฆมืดครึ้ม ลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกหนัก (1 พกษ 18)