แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

33. การทวีขนมปัง
    มีชายคนหนึ่งมาหาประกาศกเอลีชา    ได้นำเอาขนมปัง 20 ก้อนทำจากข้าวบาร์เลย์ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในปีนั้น และรวงข้าวที่เพิ่งเกี่ยวได้อีก 1 กระสอบมาให้ท่านเอลีชาพูดกับคนใช้ของตนว่า “จงนำไปให้ทุกคนกินเถิด” แต่ผู้รับใช้ของเขาแย้งว่า “ข้าพเจ้าจะนำอาหารแค่นี้ไปเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนได้อย่างไร?”    แต่เอลีชายังคงย้ำคำพูดของเขาต่อไปอีกว่า “จงแจกให้ทุกคนกินเถิด เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านทั้งหลายจะได้กินแล้วยังจะมีเหลืออีก” ผู้รับใช้จึงจัดอาหารให้ทุกคน ทุกคนกินและยังมีเหลืออยู่อีกตามที่พระยาห็เวห์ตรัสไว้ (2 พกษ 4 : 42)