แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

35. ประกาศกอาโมสถูกกล่าวหา
    พระเจ้าตรัสว่า เป็นเวลาสามครั้งสี่ครั้งที่ยูดาห์ได้กระทำผิด เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ของเรา เขาได้ปฏิเสธวาจาชองเรา และเขาไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของเรา    เขายอมให้พระเท็จเทียมเป็นผู้นำทางของเขา เหมือนกับบรรพบุรุษของเขาในอดีต    ดังนั้น เราจะส่งไฟลงมาที่ยูดาห์และจะเผาพระราชวังของกรุงเยรูซาเล็มเสีย
    พระเจ้าตรัสว่า “เป็นเวลาสามครั้งสี่ครั้งที่ชาวอิสราเอลได้ทำผิด เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์    พวกเขาได้ผู้ชอบธรรมคนบริสุทธิ์เพื่อจะได้เงินมา  พวกเขาทั้งหลายได้เหยียบย่ำศีรษะของคนยากจนลงไปในฝุ่นของแผ่นดิน    และฉ้อโกงคนอ่อนแอจากสิทธิอันชอบธรรมของเขา
    และเราจะกดท่านลงในที่ที่ท่านอยู่เหมือนเกวียนที่บรรทุกฟ่อนข้าวอัดแน่นจมลงในดิน    แม้ผู้วิ่งเร็วที่สุดก็จะหนีไม่พ้น คนแข็งแรงที่สุดจะใช้กำลังของตนก็มิได้คนที่กล้าที่สุดก็จะหมดความกล้า (อมส 2)