แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

38.  การกลับจากบาบิโลน
    ประชาชนที่พลัดถิ่นจากยูดาห์และเยรูซาเล็มได้ตกค้างอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลา 40 ปี ต่อมากษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เชียมีชัยยึดกรุงบาบิโลนได้ พระองค์ได้ทรงประกาศทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์
    แล้วพวกเขาก็ออกเดินทาง คือ ทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็ม    เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือเขาให้เงิน ทองคำ ข้าวของ สัตว์เลี้ยงและของมีค่า    กษัตริย์ไซรัสทรงบัญชาให้นำเครื่องใช้ของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ออกมา           เครื่องใช้เหล่านี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงยึดจากกรุงเยรูซาเล็ม นำมาเก็บไวในพระวิหารของเทพท่านของพระองค์มามอบให้ไปเก็บไว้ที่พระวิหารใหม่ (อสร 1)