แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

39. เพลงการกลับสู่บ้านเดิม
    เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำบรรดาเชลยกลับมาสู่ศิโยน
        เราเป็นเสมือนผู้อยู่ในความฝัน
    ขณะนั้น ปากของเรากำลังหัวเราะ
        สิ้นของเรามีแต่เสียงโห่ร้องยินดี
ขณะนั้น นานาชาติพูดว่า
        “พระยาห์เวห์ทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อเขาทั้งหลาย”
    ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เพื่อเรา
และเรามีความยินดี
ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเปลี่ยนสภาพของข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลับดีเช่นเดิม    เหมือนธารน้ำบริเวณเนเกบ
    ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา        ย่อมโห่ร้องยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว
    เขาเดินพลาง ร้องไห้พลาง    หอบเมล็ดพืชไปหว่าน
    ยามกลับมา เขาโห่ร้องด้วยความยินดี นำฟ่อนข้ากลับมาด้วย (สดด 126)