แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

40. ประชาชนชาวยิว
    ครอบครัวจำนวนมากได้กลับมาจากการถูกเนรเทศที่บาบิโลนมีบ้านอยู่ในแผ่นดินของเผ่ายูดาห์ในเยรูซาเล็ม และรอบๆ เยรูซาเล็ม    พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่มชนหลักของชาวยิว    พวกเขาเหล่านั้นต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างที่บิดาของเขาได้เคยอยู่มาก่อน แต่ไม่มีอะไรเป็นอย่างเก่าเหลืออีกแล้ว    ชาวบาบิโลนได้นำชาวต่างประเทศมาตั้งหลักแหล่งในเยรูซาเล็มและบริเวณรอบๆ     เขาเหล่านั้นได้อยู่กันตามขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมเดิมของเขาและมีการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของเขาเอง
    กำแพงซึ่งใช้ป้องกันกรุงเยรูซาเล็มก็ได้พังทลายลงมา พระวิหารซึ่งซาโลมอนได้สร้างไว้ก็กลายเป็นกองเศษหินขนาดใหญ่    พวกยิวได้สร้างบ้านของพวกเขาขึ้นมาใหม่ รวมทั้งกำแพงรอบๆ กรุงเยรูซาเล็มด้วย    ในปีที่สองหลังจากที่เขากลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอน เขาก็ได้วางศิลาฤกษ์พระวิหารหลังที่สอง
    ชาวยิวได้กลับมามีชีวิตใหม่ในแผ่นดินของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง    แต่แผ่นดินที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ต่างประเทศ    กษัตริย์ได้ส่งทหาร คนเก็บภาษี และท่านผู้ครองนครของเขามายังกรุงเยรูซาเล็ม    ชาวต่างประเทศเหล่านั้นได้ใช้เวลาที่จะพยายามเปลี่ยนชาวยิวไปจากความเชื่อของอับราฮัม    กษัตริย์ชาวต่างประเทศพยายามที่จะบังคับให้ผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของเขามีชีวิตและมีความเชื่อตามแนวทางของเขาและรับใช้พระเจ้าของเขา
    ในระหว่างศตวรรษเหล่านี้พวกปุโรหิตในเยรูซาเล็มได้พยายามรวมตัวกันเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอันเป็นที่สักการะในศาสนาและธรรมประเพณีของพวกเขาตลอดระยะเวลาเหล่านี้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาก็ได้ยึดติดกับกฎหมายและคำแนะนำทั้งหมด    พวกเขาได้มีความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์    พวกเขารอคอยกษัตริย์ พระผู้ไถ่ ผู้ซึ่งพระเจ้าได้สัญญาจะให้แก่ประชากรของพระองค์    หลายคนถูกประหารและทรมาน    ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความตาย แต่เขาก็ยังประกาศความเชื่อของเขาต่อพระเจ้าที่มีชีวิตผู้ที่ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความตายด้วยการยอมตาย (อสร, นทม, มคบ)