แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

53. การเป็นพยานถึงพระบิดา
    เมื่อพระเยซูเจ้าอายุได้ประมาณ 30 ปี พระองค์มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนพระองค์ได้ให้ยอห์นทำพิธีล้างแก่พระองค์เหมือนคนอื่นๆ    แล้วพระองค์ก็ทรงภาวนา ทันใดนั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก  และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า "ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3 : 21-22)