แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

54. ข่าวสารของพระเยซูท่าน
    พระเยซูท่านเสด็จไปที่กาลิลี พระองค์ทรงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า  “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1 : 14-15)
    เมื่อพระเยซูเจ้ามาถึงบ้านของพระองค์ที่นาซาเร็ธ พระองค์เสด็จไปที่ศาลาธรรมในวันสับบาโต และที่นั่นพระองค์ได้อ่านข้อความในหนังสือของประกาศกอีสยาห์ว่า “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า  เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้    ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนi  ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ    คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า”    พระเยซูท่านอธิบายให้ผู้ที่อยู่ที่ในศาลาธรรมฟังว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” ครั้งแรกคนเหล่านั้นประหลาดใจมากแล้วเขาก็เริ่มคิดว่า คนนี้เป็นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือ?    พระเยซูท่านทรงตอบเขาว่า “ท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่า "หมอเอ๋ย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอรนาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด”  แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน”
    คนในศาลาธรรมได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนัก    เขาลุกขึ้นแล้วผลักไสพระองค์ออกไปนอกเมือง หมายจะผลักพระองค์ให้ตกลงไปที่หน้าผา แต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้น แล้วเสด็จจากไป (ลก 4 : 16-30)