แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

59. พระเยซูเจ้าสอนประชาชน
    พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงสอนในศาลาธรรมและทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์        พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานให้หายจากโรค    กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วประเทศ มีคนจำนวนมากจากแดนไกลโพ้นมาหาพระองค์    พระองค์ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนจำนวนมากมาชุมนุมกัน    พระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปบนเนินเขา พระองค์นั่งลงและอัครสาวกของพระองค์นั่งร่วมกับพระองค์ แล้วพระองค์เริ่มสอนว่า
“ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข     เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข     เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข     เพราะเขาจะอิ่ม
ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข         เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข         เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข         เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก  เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน” (มธ 4 : 23-25,51-10)