แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

61. การภาวนาของอัครสาวก
    พระเยซูเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้
”ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ    พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์    โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้    โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น    โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” (มธ 6 : 9-13)