แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

76. ความเชื่อของคนตาบอด
    ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินมาใกล้เมืองเยริโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง    เมื่อเขาได้ยินเสียงผู้คนผ่านมา เขาจึงถามว่า “เกิดอะไรขึ้น?”มีคนบอกเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังเสด็จผ่านมา    คนตาบอดจึงร้องขึ้นว่า “ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด”    ผู้คนที่เดินข้างหน้าได้ดุว่าเขาบอกให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่า “พระโอรสชองกษัตริย์ดาวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด”     พระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสสั่งให้นำคนนั้นเข้ามา    เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระองค์ตรัสถาว่า “ท่านอยากให้เราทำอะไรให้”    เขาทูลว่า”พระเจ้าข้าให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด”    พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยทานให้รอดพ้นแล้ว”    ทันใดนั้น เขาก็มองเห็นได้อีกและเดินตามพระองค์ไปพลางถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประชาชนทั้งปวงเห็นเช่นนั้น ต่างร้องสรรเสริญพระเจ้า (ลก 18 : 35-43)