แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สภาพความเป็นจริงด้านศาสนาและวัฒนธรรม
6. เอเซียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่อาศัยของสองในสามของพลเมืองโลก โดยประเทศจีนและอินเดียมีจำนวนพลเมืองครึ่งหนึ่งของพลเมืองทั้งโลก สิ่งที่น่าสนใจของทวีปนี้ก็คือความหลากหลายของพลเมืองซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีอันเก่าแก่ เราอดมิได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจ ในจำนวนของประชาชนในเอเซีย  ตลอดจนวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันหลากหลายที่มาสานต่อเข้าด้วยกัน รวมเป็นส่วนใหญ่แห่งประวัติศาสตร์และมรดกของครอบครัวมนุษย์
เอเซียยังเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาหลักของโลก กล่าวคือ ศาสนายิว คริสตศาสนา ศาสนาอิสลามและฮินดู  และยังเป็นแหล่งกำเนิดของคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากเช่น พุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื้อ ลัทธิโซโรอาสเตอร์ ลัทธิแจนเซนิสต์ ซิกห์และลัทธิชินโต คนอีกเป็นจำนวนล้านๆ คน ที่นับถือศาสนาของเผ่าต่างๆ โดยมีจารีตและระบบการสอนศาสนาในขั้นที่แตกต่างกัน พระศาสนจักรให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อคำสอนอันเก่าแก่เหล่านี้และพยายามที่จะเสวนาด้วยความจริงใจกับศาสนิกชนเหล่านี้ คุณค่าทางศาสนาที่เขาสั่งสอนรอรับความสมบูรณ์แบบในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
ประชาชนชาวเอเซียมีความภาคภูมิใจในคุณค่าทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา เช่น การรักความสงบเงียบและการรำพึงภาวนา ความเรียบง่าย ความกลมเกลียวกัน การไม่ยึดติด ไม่ชอบความรุนแรง มีจิตตารมณ์การทำงานหนัก มีระเบียบวินัย ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ กระหายหาความรู้และแสวงหาทางด้านปรัชญา เขาถือว่าความเคารพต่อชีวิต ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ การนับถือบิดามารดา ผู้อาวุโสและบรรพบุรุษตลอดจนความสำนึกในการเป็นหมู่คณะในขั้นสูงล้วนเป็นคุณค่าที่น่าเทิดทูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาถือว่าครอบครัวคือแหล่งพลังที่สำคัญ  มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทแน่นกันในกลุ่มด้วยพลังแห่งความรู้สำนึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ชาวเอเซียมีชื่อเสียงในจิตตารมณ์แห่งความอดกลั้นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้ว่าจะมีความตึงเครียดที่ขมขื่นและความแตกแยกที่รุนแรง แต่เราก็ยังกล่าวได้ว่า เอเซียได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันน่าประทับใจในการปรับตัว และมีธรรมชาติของใจที่เปิดกว้างยอมรับผู้อื่น ในท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าและความคิดที่ไม่ยอมรับความเชื่อทางด้านศาสนาอยู่บ้าง แต่ศาสนาของเอเซียก็ยังแสดงออกซึ่งความมีชีวิตชีวา และสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ ดังจะเห็นได้จากขบวนการฟื้นฟูในกลุ่มศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่รู้สึกหิวกระหายในคุณค่าฝ่ายจิตอย่างลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้จากขบวนการด้านศาสนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้ย่อมชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจฝ่ายจิต และความเฉลียวฉลาดฝ่ายศีลธรรมที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของชาวเอเซีย และนี่คือแก่นที่ใช้เพื่อเสริมสร้าง “ความเป็นชาวเอเซีย” “การเป็นชาวเอเซียนี้” จะพบได้และเห็นชัดขึ้นในจิตตารมณ์ของการเสริมสร้างและความกลมเกลียวกันไม่ใช่ด้วยการเผชิญหน้าหรือต่อต้าน ในขอบเขตของการเสริมสร้างและกลม-เกลียวกันนี้พระศาสนจักรสามารถถ่ายทอดพระวรสารด้วยความซื่อสัตย์ต่อธรรมเนียมของพระศาสนจักรและต่อจิตวิญญาณของชาวเอเซีย