แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรอดหนึ่งเดียวและสากลในพระเยซูเจ้า
14. สมาชิกของสมัชชาระลึกถึงพระวจนาถผู้ประทับอยู่ก่อนกาลเวลา พระบุตรผู้ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา “ทรงประทับอยู่แล้วในบรรดาสิ่งสร้าง ในประวัติศาสตร์ และในความหิวกระหายคุณความดีที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน” อาศัยพระวจนาถผู้ประทับอยู่เหนือจักรวาล แม้ก่อนที่จะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และก่อนที่โลกของเราจะบังเกิดขึ้น (ดู ยน.1:1-4,10 คส.1:15-20) แต่ในพระวจนาถผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ผู้ทรงดำรงชีพ สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนม์ พระเยซูคริสตเจ้า ทรงได้รับการประกาศว่า พระองค์คือพระผู้ทรงบันดาลให้ประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น และความปรารถนาที่จะได้รับชีวิตอย่างครบถ้วน ได้สำเร็จเป็นจริงขึ้นมา  พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์จากความตาย “ทรงประทับอยู่กับทุกคน และประทับอยู่กับสิ่งสร้างทั้งหลาย ในรูปแบบที่ใหม่และลึกลับ” “คุณค่าอันแท้จริงของศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น ความเมตตากรุณา การน้อมรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ความเอื้ออาทร ความเด็ดเดี่ยว ความไม่รุนแรง ความถูกต้อง ความศรัทธาต่อบรรพบุรุษ และความกลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จะครบสมบูรณ์และเป็นความจริงขึ้นมาได้ ก็ในพระองค์เท่านั้น ตั้งแต่แรกเริ่มแห่งกาลเวลา จนถึงวันสิ้นสุดกาลเวลา พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลกลางเพียงพระองค์เดียวในจักรวาล แม้สำหรับผู้ที่มิได้ประกาศความเชื่อในพระองค์ ว่าทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่อย่างชัดเจนก็ตาม ความรอดก็ยังเป็นพระหรรษทานจากพระเยซูคริสตเจ้า อาศัยการทรงนำของพระจิตเจ้า
    เราเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ทรงเป็นพระผู้ไถ่แต่เพียงพระองค์เดียว เหตุว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ผู้ทรงบันดาลให้แผนการไถ่กู้โลกสำเร็จไปได้ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ทรงเปิดเผยรหัสธรรมแห่งความรักของพระบิดาเจ้าสำหรับทุกคนอย่างชัดเจน พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุคคลพิเศษอย่างแท้จริง แต่เพียงพระองค์เดียว “เนื่องจากความพิเศษสุดของพระคริสตเจ้านี้เอง ที่บันดาลให้พระองค์ทรงเป็นความหมายแท้จริงและสากล แม้พระองค์จะทรงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังทรงเป็นศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางของประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น”
    ไม่มีบุคคลใด ชาติใด วัฒนธรรมใด ที่จะไม่ยอมรับรู้การขอร้องของพระเยซูเจ้า จากจุดศูนย์กลางแห่งสภาพความเป็นมนุษย์ “พระชนม์ชีพของพระองค์ การเป็นมนุษย์ของพระองค์ ความซื่อสัตย์ต่อความจริงของพระองค์ ความรักอันครอบคลุมทั่วไปของพระองค์ ล้วนบ่งบอก นอกจากนั้น การสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์ ยังป่าวประกาศ กล่าวคือ จากห้วงลึกอันหยั่งไม่ถึงแห่งความทุกข์ทรมาน และการถูกทอดทิ้งของพระองค์” เมื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ประชาชนชาวเอเซียก็ได้รับคำตอบต่อคำถามอันลึกซึ้งของพวกเขา เขาพบว่า ความหวังของพวกเขาได้สำเร็จไป ศักดิ์ศรีของพวกเขาได้รับการยกย่อง และพวกเขาเอาชนะความหมดหวังของเขาได้แล้ว พระเยซูเจ้าคือข่าวดีสำหรับชายหญิง ของทุกกาลเวลาและสถานที่ ที่แสวงหาความหมายของชีวิต และความจริงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของพวกเขาเอง