แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเสวนากับคริสตจักรนิกายต่างๆ
30. การเสวนากับคริสตจักรต่างๆ นับเป็นการท้าทายมาก และเป็นการท้าทายพระศาสนจักรทั้งหมด โดยเฉพาะพระศาสนจักรในเอเซีย เหตุว่าประชาชนคาดหวังว่า คริสตชนควรเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ชัดเจนมากกว่านี้ การที่จะให้ประชาชนทั้งหลายมาร่วมกันในพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า จำต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาผู้ที่รับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระเจ้า พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงอธิษฐานภาวนา และมิได้ทรงหยุดยั้งที่จะทรงเรียกร้องให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัด เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงส่งพระองค์มา (ดู ยน.17:21) แต่พระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้พระศาสนจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียว กำลังรอคำตอบด้วยความเต็มใจ และอย่างกล้าหาญจากบรรดาศิษย์ของพระองค์
ในเอเซีย เนื่องจากคริสตชนมีจำนวนน้อย ความแบ่งแยกยิ่งทำให้งานแพร่ธรรมลำบากมากขึ้น บรรดาพระสังฆราชผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชายอมรับว่า “คริสตศาสนาที่แบ่งแยกกันนับเป็นที่สะดุด และเป็นอุปสรรคอันสำคัญต่อการแพร่ธรรมในเอเซีย” อันที่จริง ความแตกแยกของคริสตชนนับเป็นสิ่งที่ลบล้างการเป็นประจักษ์พยานให้แด่พระเยซูคริสตเจ้าสำหรับชาวเอเซียเป็นจำนวนมาก เหตุว่าพวกเขาแสวงหาความกลมกลืนและความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา ดังนั้นพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเซีย จึงได้รับการจูงใจเป็นพิเศษ ให้แสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนอื่นๆ โดยสำนึกว่า ในการแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวอย่างครบบริบูรณ์นั้น ทุกคนจะต้องมีความรัก ใช้วิจารณญาณ กล้าหาญและเปี่ยมด้วยความหวัง  เพื่อให้มีการเสวนากับคริสตชนอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผล สัตบุรุษคาทอลิกเองก็จำต้องมีความตั้งใจดีอันเป็นพื้นฐาน ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องมีความรักที่แสดงออกในคุณความดี และความปรารถนาอย่างจริงจัง ที่จะร่วมมือกับคริสตชน และกลุ่มต่างๆ อย่างจริงจัง  ประการที่สอง เขาจำต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระศาสนจักรคาทอลิก   โดยไม่มองข้ามหรือปฏิเสธความผิดตกบกพร่องของสมาชิกบางคน ประการที่สาม เขาจะต้องมีวิจารณญาณ เพื่อจะได้มองเห็นและยอมรับสิ่งที่ดีและควรแก่การสรรเสริญ สุดท้าย เขาจะต้องมีความปรารถนาอันแท้จริงที่จะปรับปรุงและฟื้นฟูตนเอง
    ในขณะที่เราต้องยอมรับถึงความยากลำบาก ซึ่งยังมีอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชน ซึ่งมีทั้งอคติที่ตกทอดมาแต่ในอดีต ตลอดจนการตัดสินด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้ง ซึ่งก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของมโนธรรม บรรดาผู้ร่วมประชุมสมัชชา ยังได้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในระหว่างคริสตจักรต่างๆและกลุ่มคริสตชนอื่นๆ ในเอเซีย เช่นคริสตชนคาทอลิกและออร์โธดอกส์ ยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวในด้านวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย มีความรู้สึกว่าเขามีขนบ-ธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอันสำคัญที่คล้ายคลึงกัน   นี่คือฐานอันมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้เขาเสวนากันอย่างมีประสิทธิผล สู่สหัสวรรษหน้าซึ่งเราต่างก็หวังและภาวนาว่า ความแตกแยกของสหัสวรรษที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้จะได้ยุติลง
    ในภาคปฏิบัติ ที่ประชุมสมัชชาเสนอให้สภาพระสังฆราชแต่ละประเทศในเอเซีย ได้เชิญบรรดาคริสตจักรต่างๆ ให้มาร่วมกัน ในขบวนการอธิษฐานภาวนาและปรึกษาหารือ เพื่อเสาะแสวงหาความเป็นไปได้ของโครงสร้างร่วมกันของคริสตจักร และชมรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน ที่ประชุมสมัชชาเสนอให้มีการเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนา เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตศาสนานิกายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยได้มาก บรรดาพระสังฆราชได้รับการขอร้องให้จัดตั้ง และสนใจดูแลศูนย์การภาวนาและเสวนา และควรจัดให้บ้านเณร บ้านอบรมนักบวชและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเสวนากับคริสตศาสนานิกายต่างๆ อย่างพอเพียงและเหมาะสม