แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การศึกษา
37. การมีส่วนในเรื่องให้การศึกษาของพระศาสนาจักรทั่วเอเซียนับว่ากว้างไกล และมองเห็นได้อย่างชัดเจนมาก ดังนั้นจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งชี้ว่าพระศาสนจักรอยู่ท่ามกลางประชาชนในทวีปนี้อย่างแท้จริง ในหลายประเทศ โรงเรียนคาทอลิกมีบทบาทที่สำคัญมากในการประกาศพระวรสาร ในการปรับความเชื่อให้เข้ากับวัฒนธรรม สอนหนทางให้มีการเปิดใจและความเคารพนับถือต่อกันและกัน ตลอดจนหล่อเลี้ยงความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาต่างๆ หลายครั้งโรงเรียนของพระศาสนจักรเป็นสถานที่แห่งเดียว ที่ให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กหญิง แก่ชนกลุ่มน้อย คนยากจนในชนบทและเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส พระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชาเห็นชัดถึงความจำเป็นที่จะขยาย และพัฒนางานด้านการศึกษาในเอเซีย โดยมุ่งไปยังผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทุกคนได้มีบทบาทในฐานะประชาชนเต็มขั้น ในสังคมพวกท่านยังให้ข้อคิดว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบการศึกษาของคาทอลิกจะต้องเอนเอียงไปในการให้การส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น โดยสร้างบรรยากาศให้นักเรียน ไม่เพียงแต่ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ควรได้รับการอบรมทางด้านการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ  ให้อยู่บนพื้นฐานแห่งคำสอนของพระคริสตเจ้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โรงเรียนคาทอลิกควรเป็นสถานที่ซึ่งมีการเสนอความเชื่อและรับได้อย่างเสรี ในทำทองเดียวกันมหาวิทยาลัยคาทอลิก นอกจะมีความดีเด่นในด้านวิชาการซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังจะต้องมีเอกลักษณ์ของคริสตศาสนา เพื่อจะได้เป็นดังเชื้อแป้งแห่งคริสตศาสนาในสังคมเอเซีย