แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นายชุมพาบาล
43. พระจิตเจ้าคือพระผู้ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรประกอบพันธกิจซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบให้ ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงส่งสานุศิษย์ของพระองค์ออกไปเป็นสักขีพยานนั้น พระองค์ทรงมอบพระจิตเจ้าให้แก่พวกเขา (ดู ยน.20:22) พระจิตผู้ทรงประกอบพันธกิจของพระองค์โดยผ่านทางบรรดาสานุศิษย์ และทรงบันดาลให้จิตใจของผู้ที่ได้ยินพวกเขาได้รับความร้อนรน (ดู กจ.2:37) พระองค์ก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันกับผู้ที่พระองค์ทรงส่งออกไปในปัจจุบันในระดับหนึ่ง บรรดาผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทั้งหมดได้รับการมอบหมายให้ดำเนินพันธกิจแห่งความรอดของพระคริสตเจ้าต่อไป อาศัยพระหรรษทานจากศีลล้างบาปและพวกเขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้ ก็เพราะความรัก ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงหลั่งลงในจิตใจของพวกเขา อาศัยพระจิตเจ้าซึ่งได้ทรงประทานให้แก่พวกเขา (รม.5:5) แต่ในอีกระดับหนึ่ง พันธกิจร่วมกันนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยหน้าที่และพระพรพิเศษในพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าทรงมอบหมายความรับผิดชอบหลักแห่งพันธกิจของพระศาสนจักรให้กับอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งของพวกท่าน อาศัยการบวชเป็นพระสังฆราชและความเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานันดรกับผู้นำของบรรดาพระสังฆราช    พระสังฆราชได้รับบัญชาและอำนาจในการสั่งสอน การปกครอง และบันดาลให้ประชากรของพระเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เดชะพระประสงค์ของพระคริสเจ้าพระองค์เอง และภายในองค์กรรวมของบรรดาพระสังฆราชนี้เอง ที่ผู้สืบตำแหน่งของเปโตร ผู้เป็นศิลาอันเป็นพื้นฐานการตั้งพระศาสนจักร (ดู มธ.16:18) กระทำหน้าที่เฉาะเจาะจงแห่งความเป็นเอกภาพ ดังนั้นพระสังฆราชจึงต้องประกอบหน้าที่ของท่านร่วมกับผู้สืบตำแหน่งของเปโตร ผู้เป็นหลักประกันในความจริงของสิ่งที่บรรดาพระสังฆราชสอน และความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างครบบริบูรณ์ในพระศาสนจักร
เมื่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์นั้น อาศัยการร่วมมือกับพระสังฆราชในหน้าที่การประกาศพระวรสาร บรรดาพระสงฆ์ได้รับเรียกให้เป็นนายชุมพาบาลผู้ดูแลฝูงแกะ ให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอด และผู้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับใช้พระศาสนจักรดังที่พระคริสตเจ้าทรงปรารถนา บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ต่างต้องการการอบรมที่หนักแน่นและต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ได้รับการฟื้นฟูทางด้านความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ ชีวิตจิต และงานอภิบาล ตลอดจนการอบรมด้านเทววิทยา ด้านชีวิตจิต และความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ ประชาชนชาวเอเซียควรมองเห็นบรรดาพระสงฆ์ มิใช่เพียงเป็นผู้กระทำงานสังคมสงเคราะห์  หรือเป็นเพียงผู้บริหารสถาบันเท่านั้น แต่ในฐานะเป็นผู้มีจิตใจที่ให้ความสนใจกับเรื่องที่ลึกซึ้งของพระจิตเจ้า (ดู รม.8:5) ความเคารพที่ชาวเอเซียมีต่อบรรดาผู้ที่มีอำนาจควรจะควบคู่ไปกับความเที่ยงตรงในทางธรรมที่ชัดเจนของผู้มีหน้าที่การอภิบาลในพระศาสนจักร อาศัยชีวิตการภาวนา การรับใช้ด้วยความกระตือรือร้น และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี บรรดาพระสงฆ์สามารถเป็นประจักษ์พยานที่มีอิทธิพลมากให้แก่พระวรสาร ในชุมชนที่ท่านเป็นนายชุมพาในพระนามของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาด้วยใจร้อนรนของให้บรรดาผู้รับใช้ที่ได้รับศีลบวชของพระศาสนจักรต่างๆ ในเอซีย จงเจริญชีวิตและประกอบภาระหน้าที่ด้วยจิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและการร่วมมือกับพระสังฆราชและบรรดาสัตบุรุษในการเป็นสักขีพยานถึงความรักซึ่งพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า เป็นเครื่องหมายอันแท้จริงของบรรดาศิษย์ของพระองค์ (ดู ยน.13:35)
    ข้าพเจ้าขอเน้นถึงความห่วงใยของที่ประชุมสมัชชาในการเตรียมผู้ที่จะดูแลและสั่งสอนในบ้านเณรและบรรดาอาจารย์ผู้สอนเทววิทยา หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนอย่างครบถ้วนในวิทยาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว พวกเขาควรได้รับการอบรมที่เน้นถึงชีวิตจิตของพระสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง ตลอดจนศิลปะแห่งการเป็นผู้แนะนำฝ่ายจิตวิญญาณ และแง่มุมต่างๆ ของภาระกิจที่ยากและอ่อนไหว ซึ่งกำลังรอเขาอยู่ในการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในอนาคต นี่คือภาระหน้าที่ซึ่งไม่ด้อยไปกว่ากิจการอื่น ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักรเอง