แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตนักบวชและคณะธรรมทูต
44. ในสมณสาสน์หลังการประชุมสมัชชาเรื่อง “ชีวิตที่อุทิศถวาย” ข้าพเจ้าได้เน้นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชีวิตนักบวชและพันธกิจ ภายใต้สามหัวข้อ กล่าวคือ การประกาศพระตรีเอกภาพ เครื่องหมายแห่งการเป็นพี่น้องกัน และ การรับใช้ในความรัก ชีวิตนักบวชแสดงออกซึ่งความรักของพระเป็นเจ้าในโลก ด้วยการเป็นประจักษ์พยาน เจาะจงถึงพันธกิจแห่งความรอด ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จไป ด้วยการทรงอุทิศถวายพระองค์เองแด่พระบิดาเจ้าโดยสิ้นเชิง ด้วยความสำนึกในความจริงที่ว่า กิจการทั้งหลายในพระศาสนจักรได้รับการสนับสนุนจากการภาวนาและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า พระศาสนจักรในเอเซีย จึงมองอารามนักบวชที่อุทิศตนในการรำพึงภาวนา ด้วยความเคารพอย่างสูงและด้วยความขอบคุณ ในฐานะที่เป็นแหล่งพลังและเป็นการดลใจตามแนวเสนอของบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชา ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้ตั้งอารามของผู้อุทิศตนในการรำพึงภาวนาในทุกแห่งเท่าที่จะทำได้ ที่สภาพระสังคายนาวาติกันที่สองได้เตือนเราไว้ว่า ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ การสร้างบ้านเมืองในโลกจะสามารถมีฐานในองค์พระเจ้า และมุ่งไปยังพระองค์ มิฉะนั้นผู้ที่ทำงาน ก็จะทำไปโดยเปล่าประโยชน์
    การแสวงหาพระเป็นเจ้า ชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง และการให้บริการผู้อื่น ทั้งสามนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของชีวิตนักบวช ซึ่งสามารถเป็นสักขีพยานแบบคริสตชนให้แก่ประชาชนชาวเอเซียได้ในปัจจุบัน การประชุมพิเศษเพื่อเอเซียขอร้องให้บรรดานักบวช เป็นสักขีพยานให้แก่พระกระแสเรียกสากลสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นตัวอย่างอันน่าประทับใจให้แก่คริสตชน และผู้ที่มิใช่คริสตชน ถึงความรักที่อุทิศตนเองให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะบรรดาพี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดในโลก ความรู้สึกว่าพระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับเราค่อยๆ ลดน้อยถอยลง ผู้ที่ถวายตนอุทิศแด่พระเป็นเจ้า ควรเป็นสักขีพยานที่น่าเชื่อถือว่าพระเป็นเจ้าทรงมีความสำคัญเป็นลำดับแรกในโลก และเป็นสักขีพยานให้แก่ชีวิตนิรันดร การเจริญชีวิตในหมู่คณะของพวกเขา ย่อมเป็นประจักษ์พยาน ถึงคุณค่าแห่งการเป็นพี่น้องเยี่ยงคริสตชน และอานุภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงของข่าวดี บรรดาผู้ที่อุทิศตนในชีวิตนักบวชได้รับเรียกให้เป็นผู้นำในการแสวงหาพระเป็นเจ้า การแสวงหาซึ่งก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในจิตใจมนุษย์ ซึ่งมีให้เห็นได้ในชีวิตจิตในรูปแบบต่างๆ ในเอเซีย ในศาสนาต่างๆ ของเอเซีย เราจะเห็นว่าบรรดาชายหญิงที่อุทิศตนในการรำพึงภาวนาและชีวิตฝ่ายจิตนั้น มีผู้คนให้ความนับถือมาก และการเป็นสักขีพยานของนักบวชเหล่านี้มีอำนาจจูงใจเป็นพิเศษ ชีวิตในหมู่คณะของพวกเขาเป็นสักขีพยานอย่างสันติ และในความเงียบพวกเขาสามารถดลใจให้ประชาชนร่วมมือกันในการสร้างสรร และการอยู่กันอย่างสันติให้มีมากขึ้น นักบวชชายหญิงในคริสตศาสนาก็ไม่ควรน้อยหน้าเขา ชีวิตซึ่งเป็นแบบฉบับอย่างเงียบๆ ของความยากจนและการพลีกรรม ความบริสุทธิ์และความจริงใจ ตลอดจนการสละตนเองในความนบนอบ ทั้งหมดนี้สามารถเป็นสักขีพยานที่เด่นชัด สามารถเข้าถึงหัวใจของบรรดาผู้มีน้ำใจดี และนำไปสู่การเสวนาอย่างมีประสิทธิผลกับวัฒนธรรมรอบด้าน กับศาสนาต่างๆ และกับผู้ยากจนและผู้ที่ไม่มีผู้ใดปกป้อง จึงทำให้ชีวิตนักบวชเป็นหนทางที่พิเศษจริงๆ ในการประกาศพระวรสารอย่างมีประสิทธิผล
บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชา ยอมรับบทบาทอันสำคัญยิ่งของนักบวชคณะต่างๆ บรรดาคณะผู้แพร่ธรรม และคณะผู้อุทิศชีวิตเพื่อการแพร่ธรรม ในการประกาศพระวรสารในเอเซียในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชาแสดงความกตัญญูของพระศาสนจักรแก่ท่านเหล่านี้ ที่ได้มีส่วนอย่างดีเลิศ และขออย่าให้พวกเขาไหวหวั่นในการอุทิศตนในการแพร่ธรรม ข้าพเจ้าขอรวมเสียงกับบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชา ในการเรียกร้องให้นักบวชฟื้นฟูความกระตือรือร้นของพวกเขา ในการประกาศความจริงอันนำมาซึ่งความรอดของพระ-  คริสตเจ้า ทุกคนควรได้รับการอบรมฝึกฝนที่เหมาะสม ซึ่งควรมีจุดศูนย์กลางอยู่ในองค์พระคริสตเจ้า และซื่อสัตย์ต่อพระพรพิเศษของแต่ละคณะ โดยเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์และสักขีพยานของแต่ละคน ชีวิตจิตและการดำเนินชีวิตของพวกเขา ควรสำนึกถึงมรดกทางด้านศาสนาของประชาชนที่เขาร่วมเจริญชีวิตอยู่ด้วย และผู้ที่เขาปรนนิบัติรับใช้ แต่ก็ขอให้พวกเขามีความเคารพต่อพรพิเศษของคณะ ในขณะเดียวกันเขาก็ควรเข้าไปมีส่วนอย่างใกล้ชิด กับแผนงานอภิบาลของสังฆมณพลที่พวกเขาทำงานอยู่ ส่วนพระศาสนจักรท้องถิ่น ก็จำต้องเข้าใจถึงอุดมคติของบรรดานักบวช และผู้อุทิศตนถวายแด่พระเป็นเจ้า และส่งเสริมกระแสเรียกในด้านนี้ ซึ่งแต่ละสังฆมณฑลจำเป็นต้องมีแผนอภิบาลกระแสเรียก   รวมถึงการแต่งตั้งพระสงฆ์และนักบวชให้ทำงานเต็มเวลากับเยาวชน เพื่อช่วยให้พวกเขาได้ยินได้ฟังและพิจารณาพระกระแสเรียกจากพระเป็นเจ้า
    ในบริบทแห่งความเป็นเอกภาพของพระศาสนจักรสากล ข้าพเจ้าจำต้องขอร้องพระศาสนจักรในเอเซียให้ส่งธรรมทูตออกไป แม้พระ-ศาสนจักรในเอเซียยังต้องการผู้ทำงานในสวนองุ่นอยู่ก็ตาม ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ในหลายประเทศในเอเซีย ได้มีการตั้งคณะผู้ใช้ชีวิตในการแพร่ธรรมขึ้น ด้วยความสำนึกถึงคุณสมบัติแห่งการเป็นธรรมทูตของพระศาสนจักร และการสำนึกถึงความรับผิดชอบของพระศาสนจักรท้องถิ่นในเอเซีย ในการประกาศพระวรสารให้แก่โลก บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชาเสนอให้ “พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง ตั้งคณะธรรมทูตเพื่อแพร่ธรรม ในที่ที่ยังมิได้ตั้ง  ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ  กล่าวคือการส่งธรรมทูตออกไปสู่นานาชาติ ออกไปภายนอกและออกไปสู่ชีวิต การริเริ่มดังนี้ย่อมบังเกิดผลมากมาย   ไม่เพียงในพระศาสนจักรที่ได้รับธรรมทูตเท่านั้น แต่ในพระศาสนจักรซึ่งเป็นผู้ส่งด้วย