แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การสำนึกในบุญคุณและการให้กำลังใจ
50. ในช่วงสุดท้ายของสมณสาสน์หลังการประชุมสมัชชา ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับพระวาจาของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับพระศาสนจักรทั้งหลายในเอเซีย (ดู วว.1:11) ข้าพเจ้าพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงผลของการประชุมพิเศษของสมัชชาพระสังฆราชเพื่อเอเซีย  บรรดาพี่น้องชาวเอเซียที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูของพระศาสนจักรต่อพวกท่านทุกคน ที่พวกท่านได้มีส่วนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้เหตุการณ์อันสำคัญนี้ลุล่วงไปได้สำเร็จ ก่อนอื่นและเหนือสิ่งอื่นใด เราขอสรรเสริญพระเป็นเจ้าสำหรับวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และความเอื้ออาทรในเรื่องศาสนา ซึ่งมีอยู่มากมายในทวีปอันยิ่งใหญ่นี้ ขอนมัสการสรรเสริญพระเป็นเจ้า สำหรับประชาชนชาวเอเซีย ซึ่งมากด้วยความหลากหลาย แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในการเสาะแสวงหาสันติ และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งใกล้วันครบรอบ 2000 ปี แห่งการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า เราขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกเอเซียเป็นที่ประทับแห่งองค์พระบุตร ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระผู้ไถ่ของโลก ในช่วงที่ทรงเจริญพระชนม์ในโลกนี้
    ข้าพเจ้าอดมิได้ที่จะแสดงความขอบคุณต่อบรรดาพระสังฆราชของเอเซีย ที่มีความรักอยากลึกซึ้งต่อพระเยซูคริสตเจ้า ต่อพระศาสนจักรและประชาชนชาวเอเซีย ตลอดจนสักขีพยานแห่งความเป็นหนึ่งเดียว และการอุทิศตนด้วยใจกว้างขวางในการแพร่ธรรม ข้าพเจ้าขอบคุณคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมกันเป็นครอบครัวของพระศาสนจักรในเอเซีย บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และผู้ที่ถวายตนแด่พระเป็นเจ้า บรรดาธรรมทูต ฆราวาส ครอบครัว เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น คนงาน คนจนและผู้ตกทุกข์ได้ยาก บรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียน เพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระคริสตเจ้าในเอเซีย พวกเขามีที่พิเศษในส่วนลึกของหัวใจข้าพเจ้า พวกเขาคือเสาหลักที่ซ่อนเร้นของพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าพระองค์เองตรัสคำปลอบโยนนี้แก่เขาว่า “พระอาณาจักรสวรรค์จะเป็นของเขา” (ดู มธ.5:10)
    พระวาจาของพระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจแก่พระศาสนจักรในเอเซีย ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน” (ลก.12:32)   บรรดาผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้า ยังเป็นส่วนน้อยในทวีปอันกว้างใหญ่และมีพลเมืองมากที่สุดนี้ แต่แทนที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่หวาดกลัว พวกเขากลับมีความเชื่อที่มีชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยความหวังและชีวิตจิตใจ  ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากความรักเท่านั้น พวกเขามีอิทธิพลในวัฒนธรรมและสังคมของเอเซียอย่างถ่อมตนและกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีอิทธิพลในชีวิตของผู้ยากจนและไร้ที่พึ่ง แม้บุคคลเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมาก จะมิได้มีส่วนในความเชื่อคาทอลิกของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็เป็นแบบอย่างให้แก่คริสตชนทั่วไป ให้มีความร้อนรนในการแบ่งปันสมบัติอันล้นค่าแห่งข่าวดี “ทั้งเมื่อมีโอกาสและไม่มีโอกาส” (2ทธ.4:2) พวกเขาพบกับพลังในพระอานุภาพอันน่าพิศวงขององค์พระจิตเจ้า แม้โดยทั่วไปพระศาสนจักรจะมีจำนวนน้อยในเอเซีย แต่พวกเขาต้องการให้มีความแน่ใจว่า การที่พระศาสนจักรอยู่ในเอเซียนั้น จะเป็นเสมือนเชื้อแป้ง ซึ่งผสมกับแป้งอย่างเงียบๆ และเร้นลับ จนแป้งฟูขึ้นทั้งหมด (ดู มธ.13:33)
ประชาชนชาวเอเซียต้องการพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ เอเซียกำลังกระหายหาน้ำที่ให้ชีวิต ซึ่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นประทานให้ได้ (ดู ยน.4:10-15) ดังนั้นสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้าในเอเซีย จึงไม่ควรหวั่นไหวในการปฏิบัติพันธกิจของที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า ผู้ได้ทรงสัญญาว่าจะประทับอยู่กับพวกเขาจวบจนวันสิ้นสุดแห่งกาลเวลา (ดู มธ.28:20)  ด้วยความไว้วางใจในองค์พระเจ้า ผู้จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกต้องผิดหวัง พระศาสนจักรในเอเซียจึงพากันจาริกเข้าสู่สหัสวรรษที่สามด้วยความปิติยินดี ความปิติยินดีหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรก็คือ การแบ่งปันพระพรอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับกล่าวคือ ความรักของพระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่แก่ประชาชนชาวเอเซียเป็นจำนวนมากมาย ความตั้งใจหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรก็คือ การสืบสานพันธกิจแห่งการรับใช้และความรักของพระองค์ เพื่อให้ชาวเอเซียทั้งหมด “ได้มีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”  (ดู ยน.10:10)