แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทอธิษฐานภาวนาแด่พระมารดาพระคริสตเจ้า
51. เมื่อต้องเผชิญกับพันธกิจอันท้าทายเช่นนี้   เราจึงหันไปยังพระนางมารีย์ผู้ซึ่งบรรดาพระสังฆราชผู้ประชุมสมัชชากล่าวว่า คริสตชนชาวเอเซีย มีความรัก และนับถือพระนางดังเช่นมารดาของพวกเขา  และของพระคริสตเจ้า ทั่วทวีปเอเซียเราจะได้พบกับศาสนสถานและวัดที่อุทิศถวายแด่พระนางมารีย์เป็นจำนวนนับร้อย ในสถานที่เหล่านี้ มิใช่เพียงสัตบุรุษคาทอลิกเท่านั้นที่มาชุมนุมกัน แต่ผู้นับถือศาสนาอื่นก็มาร่วมชุมนุมอยู่ด้วย
ข้าพเจ้าขอถวายพระศาสนจักรในเอเซีย แด่พระนางมารีย์ ผู้เป็นแบบอย่างของบรรดาสานุศิษย์และดดาราอันสว่างไสวแห่งการประกาศ พระวรสาร ในวาระที่เราก้าวสู่คริสตสหัสวรรษที่สาม ด้วยความมั่นใจว่า พระนางพร้อมเสมอที่จะสดับฟัง ดวงพระทัยของพระนางพร้อมเสมอที่จะรับฟังคำภาวนาของเรา
ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ธิดาแห่งพระเป็นเจ้าผู้สูงสุด
พระมารดาพรหมจารีย์ ขององค์พระผู้ไถ่ และมารดาของพวกลูกทุกคน
โปรดทอดพระเนตรมายังพระศาสนจักรแห่งพระบุตรของพระแม่
ที่ทรงปลูกฝังไว้บนผืนแผ่นดินเอเซีย
โปรดเป็นผู้นำทางและเป็นแบบอย่าง
ในขณะที่พระศาสนจักรสานต่อพระพันธกิจขององค์พระบุตร
คือพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ในเอเซีย

พระแม่น้อมรับพระกระแสเรียกของพระบิดา
ให้เป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าด้วยความเต็มใจและอย่างเสรี
โปรดสอนให้ลูกทำใจให้ว่าง ปราศจากทุกสิ่งที่มิใช่เป็นของพระเป็นเจ้า
เพื่อพวกลูกจะได้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าจากเบื้องบน
พระแม่น้อมรำลึกถึงความเร้นลับแห่งน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า
ในความสงัดเงียบแห่งดวงพระทัย
โปรดช่วยลูกในระหว่างการเดินทาง
เพื่อจะได้เห็นเครื่องหมายแห่งพระหัตถ์อันทรงพระอานุภาพของพระเป็นเจ้า
พระแม่รีบไปเยือนเอลีซาเบธ เพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงการรอคอย
โปรดให้ลูกมีจิตตารมณ์แห่งความร้อนรนและการรับใช้เช่นเดียวกัน
ในงานแพร่ธรรมของลูกทั้งหลาย
พระแม่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
โปรดนำลูกให้ประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่ ด้วยความปิติยินดี
พระแม่สงสารผู้ขัดสน และเป็นผู้เสนอพระบุตรแทนพวกเขา
โปรดอย่าให้ลูกหวาดกลัว ที่อันที่จะนำโลกไปเสนอแด่พระเยซูเจ้า
และเสนอพระเยซูเจ้าแก่ชาวโลก

พระแม่ยืนอยู่แทบเชิงกางเขน ในขณะทีพระองค์กำลังสิ้นพระชนม์
โปรดประทับอยู่กับลูกในขณะที่ลูกพยายามเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในจิตใจและการรับใช้ทุกคนที่ทนทุกข์ทรมาน
พระแม่ร่วมภาวนากับบรรดาสานุศิษย์ในห้องชั้นบน
โปรดช่วยให้ลูกรอคอยพระจิตเจ้า และดำเนินตามพระองค์
ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำลูกไปในแห่งหนตำบลใด

โปรดพิทักษ์รักษาพระศาสนจักรให้พ้นจากอำนาจทั้งหลายที่มุ่งจะทำลาย
โปรดช่วยให้พระศาสนจักรเป็นภาพสะท้อนอันแท้จริงของพระตรีเอกภาพ
โปรดภาวนาให้ประชาชนทั้งหลายในเอเซีย
ได้มารู้จักพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่แต่พระองค์เดียวของโลก
อาศัยความรักและการรับใช้ของพระศาสนจักร
และให้พวกเขาได้ลิ้มรสความปิติยินดีอันเปี่ยมด้วยพลังแห่งชีวิต
ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งบรรดาสิ่งสร้างใหม่
และพระมารดาของเอเซีย
โปรดภาวนาเพื่อลูก ผู้เป็นบุตรของพระแม่  บัดนี้ และตลอดไปเทอญ

ให้ไว้  ณ กรุงนิวเดลฮี  ในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน   ค.ศ. 1999 ในปีที่ยี่สิบสองแห่งสมณสมัยของข้าพเจ้า