สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริงของพระเจ้า”
Dei Verbum

เปาโล สังฆราช
ผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า
ร่วมกับบรรดาปิตาจารย์แห่งสภาสังคายนา
เพื่อจดจำไว้ตลอดไป

อารัมภบท
1)         สภาสังคายนาสากลฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความศรัทธา และประกาศด้วยความมั่นใจ ปฏิบัติตามวาทะของนักบุญยอห์นที่ว่า  “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงชีวิตนิรันดรซึ่งอยู่กับพระบิดา และปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบด้วย เพื่อท่านจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ความเป็นหนึ่งเดียวกับเราก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน. 1:2-3)
        ดังนั้น  สภาสังคายนานี้จึงดำเนินตามแนวทางของสภาสังคายนาแห่งเตร็นท์และสภาสังคายนาวาติกันที่ 1 มีความประสงค์จะอธิบายคำสั่งสอนแท้จริงเรื่องการเผย(ความจริง)ของพระเจ้า และการถ่ายทอดการเผย(ความจริง) นี้สืบต่อกันมา  เพื่อว่ามนุษย์ทั่วโลกจะได้ฟังการประกาศความรอดพ้นและมีความเชื่อ ด้วยความเชื่อ  จะได้มีความหวัง  และด้วยความหวังจะได้มีความรัก (น.ออกัสติน)