บทที่ 4 :  พันธสัญญาเดิม


14)    พระเจ้าสุดที่รักทรงตั้งพระทัยและทรงเตรียมความรอดพ้นของมนุษยชาติ    ทรงจัดแผนพิเศษเลือกสรรประชากรชาติหนึ่งไว้สำหรับพระองค์    เพื่อจะทรงฝากพระสัญญาไว้กับชนชาตินี้    พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม  (เทียบ ปฐก 15:18) และกับชนชาติอิสราเอลโดยทางโมเสส (เทียบ อพย 24:8) พระองค์ทรงแสดงพระองค์ด้วยพระวาจา และด้วยกิจการให้ประชากรที่ทรงได้มานั้น รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และทรงชีวิตเพียงพระองค์เดียว   เพื่อให้ประชากรอิสราเอลมีประสบการณ์รู้ว่าวิธีการที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบัติกับมนุษย์นั้นเป็นอย่างไร    และเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาด้วยวาจาของบรรดาประกาศก  พวกเขาก็ค่อย ๆ เข้าใจชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงวิธีการของพระเจ้า    และบอกให้นานาชาติทราบถึงวิธีการของพระองค์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย (เทียบ สดด 22:28-29, 96:1-3,  อสย 2:1-4, ยรม 3:17) แผนการไถ่กู้ซึ่งผู้นิพนธ์พระคัมภีร์กล่าวล่วงหน้า เล่าเรื่อง    และอธิบายไว้นั้น มีอยู่ในหนังสือพันธสัญญาเดิมในฐานะเป็นพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ  ด้วยเหตุนี้หนังสือเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนจึงมีคุณค่าถาวร “เพราะสิ่งทั้งหลายที่เขียนไว้ในกาลก่อนนั้น  ก็เขียนไว้สำหรับ สั่งสอนเรา เพื่อว่าเราจะได้มีความหวังอาศัยความมั่นคงและการบรรเทาใจจากพระคัมภีร์นั้น”  (รม  15:4)
15)    พระเจ้าทรงจัดแผนการของพันธสัญญาเดิมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือเพื่อเตรียมการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่แห่งสากลโลก  และเตรียมการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเมสสิยาห์  และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงการเสด็จมานี้ด้วย  (เทียบ ลก 24:44,  ยน 5:39, 1 ปต 1:10) พร้อมทั้งอธิบายให้เห็นโดยใช้รูปแบบต่างๆ (เทียบ 1 คร 10:11)  หนังสือต่างๆในพันธสัญญาเดิมใช้วิธีอันเหมาะสมกับสภาพของมนุษยชาติก่อนยุคแห่งความรอดพ้นซึ่งพระคริสตเจ้าจะทรงสถาปนาขึ้นใหม่    เผยให้มนุษย์ ทั้งหลายรู้ถึงพระเจ้าและมนุษย์ และรู้วิธีการที่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเมตตากรุณาทรงใช้ในการติดต่อกับมนุษย์  แม้ว่าหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเหล่านี้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ และเป็นเพียงของชั่วคราวไว้ก็จริง   แต่ก็แสดงให้เห็นวิธีอบรมอันแท้จริงของพระเจ้า  ดังนั้น คริสตชนจึงต้องรับหนังสือพันธสัญญาเดิมเหล่านี้ด้วยความศรัทธา  เพราะหนังสือเหล่านี้แสดงออกถึงความเข้าใจพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา และยังเป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสอนอันสูงส่งเรื่องพระเจ้า รวมทั้งความปรีชาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์  และยังเป็นคลังคำภาวนาต่างๆอย่างน่าพิศวง  และในที่สุดยังซ่อนธรรมล้ำลึกเรื่องการไถ่กู้ไว้อีกด้วย
16)    ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงดลใจและทรงเป็นผู้นิพนธ์หนังสือต่าง ๆ ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่  ทรงจัดไว้อย่างชาญฉลาด ให้พันธสัญญาใหม่ซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิม และให้พันธสัญญาเดิมปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม่ (น.ออกัสติน)  
    แม้พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่เดชะพระโลหิตของพระองค์แล้วก็จริง (เทียบ ลก 22:20, 1 คร 11:25) ถึงกระนั้น หนังสือพันธสัญญาเดิมทุกฉบับ  เมื่อถูกรับเข้ารวมอยู่ในการประกาศพระวรสารแล้ว ก็ได้รับและแสดงความหมายอย่างสมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่ (เทียบ มธ 5:17, ลก 24:24,  รม 16:25-26, 2 คร 3:14-16) ให้ความสว่างกับพันธสัญญาใหม่และอธิบาย พันธสัญญาใหม่ ด้วย