แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้า (Holy Spirit)
พระจิตหรือพระผู้บรรเทาคือพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ ผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร พระจิตเจ้า “ลงมาในดวงใจของเรา” (กท. 4.6) ทำให้เราได้รับชีวิตใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า
สัญลักษณ์ของพระจิตได้แก่ น้ำทรงชีวิตที่หลั่งออกมาจากดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าที่ถูกแทงและดับกระหายผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป  การเจิมด้วยน้ำมัน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของศีลกำลัง ไฟซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ไฟนั้นได้สัมผัส  เมฆทั้งมืดมนและเจิดจ้า ซึ่งใช้เผยแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า การปกมือเพื่ออัญเชิญพระจิตเจ้า  นกพิราบที่เสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าและยังคงประทับอยู่เมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้าง

บทบาทของพระจิต  ทรงดลใจประกาศก ทำให้คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จในพระคริสตเจ้า
กระทำให้พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ทรงครรภ์ ให้กำเนิดพระบุตรพระจ้า ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ พระจิตสอนพระเยซูเจ้าเพื่อกระทำให้พันธสัญญากับบรรดาบรรพบุรุษสำเร็จสมบูรณ์ไป
พระจิตทรงเริ่ม “ยุคสุดท้าย” ด้วยการแสดงถึงพระศาสนจักร เมื่อพระเยซูเจ้าทรงหลั่งพระจิตลงเหนือบรรดาอัครสาวกหลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
โดยอาศัยพระพรของพระจิตเจ้า ทำให้มนุษย์เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ในพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 6)
บรรดาอัครสาวกได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่พวกท่านได้รับจากพระคริสตเจ้า และได้เรียนรู้จากพระจิตเจ้าให้แก่ผู้สืบตำแหน่งของท่าน คือ บรรดาพระสังฆราช และโดยผ่านทางบรรดาพระสังฆราชไปยังชนทุกรุ่นทุกสมัย จนถึงกาลอวสาน   
พระคริสตเจ้าและพระจิตกระทำให้สัตบุรุษศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระคริสตเจ้าประทานพระหรรษทานแก่สมาชิกแห่งพระวรกายของพระองค์ (พระศาสนจักร) ซี่งบังเกิดผลในชีวิตใหม่โดยพระจิต ในที่สุด พระจิตยังทรงเป็นพระอาจารย์แห่งการภาวนาด้วย (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 14)