แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้มีอำนาจสั่งสอน (ในพระศาสนจักร) (Magisterium) : ผู้มีอำนาจสั่งสอน (ในพระศาสนจักร) คือพระสันตะปาปาพร้อมทั้งพระสังฆราชทั้งหลาย  คำนี้ยังเป็นชื่อที่บอกถึงภาระหน้าที่สอนของพวกท่านซึ่งพระคริสต์เป็นผู้มอบให้ เพื่อให้พวกท่านทำหน้าที่อธิบายพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างถูกต้อง