แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประกาศก (Prophet)
    ประกาศกคนหนึ่ง คือ “บุคคลคนหนึ่งที่พูดในพระนามของพระเจ้าและอยู่ภายใต้การดลใจของพระองค์”  ในสภาวะเช่นนี้ประกาศกจึงเป็นผู้นำเอาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ “คุณธรรมของชาวอิสราเอล” และเกี่ยวกับ “การปรากฏของพระเจ้า” มาให้มนุษย์ทั้งมวลได้ทราบ  แม้แต่นักบุญยอห์น บัปติสท์ ผู้ทำพิธีล้างก็เป็นประกาศกองค์หนึ่งซึ่งยืนยันถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม มีพระคัมภีร์ที่เป็นของประกาศก 18 เล่ม  แต่ละเล่มค่อยๆทำให้เห็นพระดำริ (mind) และพระประสงค์ (will) ของพระเจ้าในการช่วยไถ่กู้มนุษยชาติให้รอดพ้นชัดเจนยิ่งขึ้น

    Prophetes  มาจากคำกรีก หมายถึงผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระจิตให้พูดในนามของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีขั้นตอนในการเผยแสดงความจริงและพระองค์ พระเจ้าเริ่มด้วยการตรัสเรียกอับราฮัมเพื่อเป็นบิดาของผู้รับพันธสัญญาจากพระเจ้า ต่อมาพระองค์ตรัสกับโมเสสและบรรดาประกาศก คือประกาศกเอลียาห์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของบรรดาประกาศก
    พระจิตทรงทำให้คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จบริบูรณ์ไปในพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการเผยแสดงธรรมล้ำลึกในพันธสัญญาใหม่ (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 140)
     ตามพันธสัญญาใหม่ ประกาศกมีหน้าที่ประกาศเรื่องการไถ่กู้ประชากร และความรอดพ้นซึ่งจะรวมเอาประชาชาติทั้งหลายเข้าในพันธสัญญาใหม่และนิรันดร  ทำนายถึงพระผู้ไถ่กู้ ประกาศกองค์สุดท้ายคือ นักบุญยอห์น บัปติสต์