แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บาปต้น 7 ประการ (The Capital Sins, also the Capital Vices, or Deadly   Sins)
บาปต้นเหล่านี้ก็คือ กิเลสต้น (พยศชั่ว)  ในแง่ที่ว่ากิเลสแต่ละประการนั้นมีหลายลักษณะ    ซึ่งลักษณะบางอย่างอาจจะเป็นบาปประการหนึ่งก็ได้  กิเลสต้นที่สำคัญมากมี 7 ประการ และเป็นที่มาของบาปประการอื่นๆอีก  แต่ตัวที่สำคัญที่สุดหรือเป็นอันดับหนึ่งนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของกิเลสอื่นๆ และถูกพบในบาปทุกประการในระดับต่างๆกันไป 

กิเลสต้นที่สำคัญทั้ง 7 นั้นได้แก่ จองหอง (pride)  ตระหนี่ (avarice, covetousness)  ลามก (lust)  โมโห(anger, wrath)  โลภอาหาร (gluttony)  อิจฉา(envy)และเกียจคร้าน (sloth)   และทุกตัวถือว่าเป็นอันตรายถึงตายได้ (deadly) เพราะว่าสามารถนำไปสู่บาปหนักและกิเลสอื่นๆ  เนื่องจากในตัวกิเลสต้นแต่ละประการนี้เป็นอารมณ์ (passion) หรือนิสัย (habit) ที่โน้มน้าวให้ตัวมันกลายเป็นบาปและอาจจะสนับสนุนให้มีโอกาสสำหรับบาปมากกว่าจะเป็นตัวบาปเสียเอง