แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบัญญัติ 10 ประการ (Ten Commandments, Commandments of God, also Decalogue)

คำสั่งหรือกฎต่างๆในเรื่องศีลธรรมที่พระเจ้าทรงมอบให้โมเสส (อพย. 20:1-21) บนภูเขาซีนาย (โฮเรบ) นั้น   เราเรียกว่า “พระบัญญัติ 10 ประการ”  หรือ “ถ้อยคำสิบคำ” ประกอบด้วยพระบัญญัติที่มีความเฉพาะสำหรับเรื่องต่างๆ 10 เรื่องด้วยกัน (ฉธ. 5:2-33)  ส่วนการนำพระบัญญัติมาแบ่งเป็นกลุ่มอย่างไรไม่ใช่สาระสำคัญ 

พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงนำพระบัญญัติเหล่านี้มาแสดงและอธิบายความดังปรากฏในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (มธ. 5:17-48)  พระบัญญัติ 3 ประการแรกเกี่ยวกับความรักและความเคารพต่อพระเจ้า  อีก 7 ประการนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรักและความยุติธรรมต่อเพื่อนบ้านของเรา