แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทวันทามารีย์ (Angelic Salutation, Hail Mary)
    คำว่า “วันทามารีอา” ในภาษาอังกฤษคือ Hail Mary  แปลมาจากคำในภาษาลาติน คือ  Ave Maria  ซึ่งเป็นทั้งคำขึ้นต้นและชื่อของบทภาวนา  บทภาวนานี้ประกอบด้วยคำที่เทวดากาเบรียลกล่าวทักทายพระนางพรหมจารีมารีย์ในเวลาที่ไปแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า กับคำทักทายของนางเอลีซาเบ็ธที่มีต่อพระนางมารีย์ซึ่งไปเยี่ยมนางในบ้านของเศคาริยาห์(ลก. 1:28-42)  พร้อมด้วยคำวิงวอนส่วนหนึ่งที่พระศาสนจักรเป็นผู้เพิ่มเติม  ซึ่งได้ใช้กันมาตั้งแต่ปีค.ศ.1568  แม้ว่าบทภาวนานี้จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรม  แต่ก็อาจถูกนำมาท่องในฐานะที่เป็นบทสร้อยหนึ่งซึ่งเลือกได้เพื่อการฉลองพระนางพรหมจารีมารีย์  ใช้สวดในพิธีกรรมทำวัตร (as an …, the Little Office of the B.V.M.) และในการสวดเพื่ออุทิศตนอันมีอยู่หลายรูปแบบ, โดยเฉพาะการสวดสายประคำ

        บทวันทามารีอา ท่อนแรก พระศาสนจักรคัดมาจากพระวรสาร เมื่ออัครเทวดากาเบรียลได้มาแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้าแก่พระแม่มารีย์ว่า พระนางจะให้กำเนิดพระผู้ไถ่ และตั้งชื่อว่า "เยซู"   บทนี้แสดงธรรมล้ำลึกของการรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระจิต (พระบุคคลที่สาม) ทันทีที่พระนางกล่าวว่า "Fiat" แปลว่า "ขอให้เป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด"   ไม่ใช่โดยการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ   ดังนั้น พระนางยังคงเป็นพรหมจารีอยู่ 
    เทวดากาเบรียล "วันทามารีย์  เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ  และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก” (ลก.1.28-31)
    บทวันทามารีย์ ท่อนที่สอง มาจากพระวรสาร เมื่อพระแม่มารีย์เสด็จเยี่ยมนักบุญเอลีซาเบธ ญาติของพระนาง  นักบุญเอลีซาเบธจะเป็นมารดาของนักบุญยอห์น บัปติสต์  "สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า"   และท่านทั้งสองได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าที่   "ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับท่านทั้งสอง" (เทียบ ลก. 1.49) คือได้เป็นมารดาของผู้ที่มีความสำคัญต่อแผนการไถ่กู้ของมนุษยชาติ  พระมารดาได้กล่าว " บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์" (บท Magnificat) พระศาสนจักรได้เชิญชวนให้พระนางภาวนา  "โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาป บัดนี้และะเมื่อจะตาย อาแมน"
คุณธรรมของพระนางพรหมจารีมารีย์ ได้แก่
1.มีความรัก ความอ่อนโยนต่อผู้อื่น
2.ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องและความสุภาพถ่อมตน