แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ซาตาน (Satan) (En. Robert)
        
    ซาตาน ได้ชื่อว่า ลูซีแฟร์และปีศาจ เป็นผู้ล่อลวงให้ทำชั่วที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวหน้าของจิตที่ชั่วร้าย  ชื่อซาตานปรากฏครั้งแรกในหนังสือ “โยบ” (1:6)   หมายความถึง “ผู้ต่อต้าน” หรือ “ปฏิปักษ์”
    ซาตานเป็นผู้ทำให้เกิดบาปประการแรกและกลายเป็นผู้ที่เป็นศัตรูกับพงศ์พันธุ์มนุษย์ (ปฐก. 3:15)   ครั้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมายังโลก  ซาตานได้เป็น “เจ้าครองโลกนี้” (ยน. 8:34-37: 14-30-31)  และยึดครองโลกไว้ด้วยพละกำลังของเขา (มธ. 5:37; 1 ยน. 5:19; กจ. 13:10)
    พระคริสตเจ้าทรงไถ่กู้เราให้พ้นจากอำนาจของซาตานด้วยไม้กางเขนของพระองค์ (คส. 1:13-14; 2:14-15; ฮบ. 2:14-18)   แม้ว่าซาตานยังคงเป็นผู้ล่อลวงมนุษย์ให้ทำสิ่งที่เลวร้าย แต่ความเชื่อและการภาวนาจะช่วยปล่อยเราให้พ้นจากความชั่ว  และโดยอาศัยการรู้ตัวอยู่เสมอกับความเมตตา  และการแสวงหาความยุติธรรมกับความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะบุคคล ทำให้บุคคลหนึ่งสามารถชนะปีศาจได้  พระจิตผู้ซึ่งพระเจ้าทรงส่งมานั้นจะเปิดเผยให้คริสตชนรู้ว่า เจ้าครองโลกที่ถูกพิพากษาแล้ว (ยน. 16:5-14)  และจะถูกกำจัดออกไปตลอดนิรันดร (วว. 9:11; 12:1-9; 17:1-6; 20:1-3)