แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตนิรันดร (Eternal life)
   ชีวิตนิรันดรคือชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นทันทีหลังความตาย เป็นชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด จะมีการพิพากษาเฉพาะแต่ละบุคคลโดยพระคริสตเจ้า พระผู้พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย และจะได้รับการยืนยันในการพิพากษาสุดท้าย (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 207)
     การมีชีวิตนิรันดร หมายถึง การมีชีวิตอยู่ตลอดไป  หมายความว่า เป็นอมตะ, ไม่มีวันตาย   ในพระคัมภีร์ไบเบิล กล่าวไว้ใน ยน. 17:3 ว่า ชีวิตนิรันดร คือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแต่พระองค์เดียว  และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือ พระเยซูคริสตเจ้า (พระคัมภีร์อธิบายเพิ่มว่า “รู้จัก” ในที่นี้เป็นผลของ “ประสบการณ์” ในการสัมผัสด้วยตนเอง ( ดู ยน. 10:14-15 และ 14:20; 17:21-22)

    เมื่อเราได้รู้จักพระเยซูเจ้าแล้ว  พระองค์ก็ประทานพระพรยิ่งใหญ่แก่เราช่วยเราให้ได้มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติพระเจ้า(เทียบ 2ปต. 1:4)   และมีชีวิตนิรันดร (ยด. 1:21)
    (ดูเพิ่มเติม ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์,หมวดคำศัพท์ น.851 และวาระสุดท้ายของมนุษย์ โดย บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไกส์, S.D.B. น.83)