แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูเจ้าที่ตรัสขณะที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน คือแก่นแท้ของพระวรสาร ช่วยกระตุ้นเราให้เลียนแบบพระเยซูเจ้าที่ทรงดำเนินพระชนมชีพเพื่อผู้อื่น

ประโยคที่หนึ่ง     "พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด  เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร" (ลก. 23.34)
ประโยคที่สอง     "เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์" (ลก.23.43)
ประโยคที่สาม      "เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่     รัก (นักบุญยอห์น) ยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า "แม่ นี่ลูกของแม่"   แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า   "นี่คือ แม่ของท่าน"
ประโยคที่สี่         "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า" (มธ. 27.46)
      ประโยคที่ห้า     "เรากระหาย" (ยน.9-28)
ประโยคที่หก     "สำเร็จบริบูรณ์แล้ว" (ยน. 19.30)
ประโยคที่เจ็ด     "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์ (ลก.23.46)
    การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การติดตามพระองค์ไปถึงเขากัลวาริโอว่า   "ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้" (ลก.14.27) "ผู้ที่สละทุกสิ่งเพราะเห็นแก่พระอาณาจักรของพระเจ้า จะได้รับสิ่งตอบแทนหลายเท่า ณ บัดนี้ และได้รับชีวิตนิรันดรในโลกหน้า" (ลก. 18.30)   ด้วยการอุทิศตนรับใช้ผู้อื่นโดยการให้และแบ่งปัน