แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประจักษ์ของพระเยซูเจ้า

 

พระเยซูเจ้าประจักษ์ต่อนักบุญมาการิตา มารีอา อาลาก๊อก
ความศรัทธาภักดีต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อย่างที่ชาวคาทอลิกปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีต้นกำเนิดอันสำคัญที่สุดจากนักบุญมาการิตา มารีอา อาลาก๊อก (ค.ศ.1647-1690) ซึ่งประกาศถึงการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าต่อท่าน โดยมีพระประสงค์ให้มนุษย์รับรู้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ และขอให้คริสตชนถวายเกียรติแด่พระองค์ภายใต้รูปหัวใจมนุษย์ ด้วยการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ต้นเดือน พระองค์ขอให้มาการิตา มารีอา จัดการฉลองชดเชยความอกตัญญูของมนุษย์ ในวันศุกร์หลังอัฐมวารพระคริสตกายา ปัจจุบัน วันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกคือ 19 วัน หลังจากสมโภชพระจิตเจ้า

 

การประจักษ์ของพระเยซูเจ้าแก่ซิสเตอร์โฟสตินา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 เป็นเวลาครบ 75 ปีที่ซิสเตอร์โฟสตินาได้รับการประจักษ์จากพระเยซูเจ้าในฐานะองค์แห่งพระเมตตา และพระองค์ได้มอบหมายภารกิจพิเศษแก่ท่าน พระองค์บอกซิสเตอร์ให้วาดภาพของพระองค์พร้อมด้วยรังสีสองสายที่พุ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์ เป็นลำแสงสีขาวและแดง มีอักษรเขียนข้างล่างว่า "พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์"
     เป็นเวลา 7 ปี ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับท่านนักบุญเกี่ยวกับพระเมตตาของพระองค์ และขอให้ท่านเขียนบันทึกพระวาจาของพระองค์ในสมุดไดอารี่ซึ่งท่านให้ชื่อว่า "พระเมตตาในวิญญาณของฉัน"   พระองค์แจ้งต่อเธอว่า นี่เป็นภารกิจของเธอ คือ เตรียมมนุษยโลกสำหรับการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกส์ที่ 16      ก็ทรงสนับสนุนเรื่องรูปภาพพระเมตตานี้ใน หนังสือ  “The Spirit of the Liturgy”.  พระองค์อธิบายถึงความสำคัญของรูปภาพในพิธีกรรมและตรัสต่อไปว่า รูปภาพนั้นเป็นตัวแทนถึงธรรมล้ำลึกปัสกา ประกอบด้วยสาส์นแห่งความหวังในการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า !พระเยซู เจ้าตรัสว่า “ลำแสงทั้งสองสายหมายถึงน้ำและพระโลหิต .  ลำแสงสีจางหมายถึงน้ำซึ่งทำวิญญาณบริสุทธิ์.  ลำแสงสีแดงหมายถึงชีวิตของวิญญาณ.  ลำแสงทั้งสองออกมาจากส่วนลึกของพระเมตตาอันอ่อนหวานของเราขณะที่ดวงพระทัยทุกข์โศกของเราเปิดออกขณะที่ทรงถูกแทงด้วยหอกเมื่ออยู่บนกางเขน …  เป็นบุญของผู้ที่หลบมาพึ่งพิงในพระเมตตานี้ เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะไม่ตกลงมาเหนีอเขา” (Diary 299).

Robert R. Allard, Director.  Apostles  of Divine Mercy
www.DivineMercySunday.com