แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อัครสาวก คำนี้มักใช้หมายถึงศิษย์สิบสองคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้าเมื่อทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้พันธสัญญาใหม่เรียกศิษย์ทั้งสิบสองคนนี้ว่า “apostoloi” (apostles) ซึ่งแปลว่า “ผู้ถูกส่งไป” หรือ “ทูต” เพื่อจะประกาศสอน “ข่าวดี” ของพระเยซูเจ้าแก่นานาชาติ