แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หีบพันธสัญญาเป็นหีบไม้กระถินเทศหุ้มทองคำทั้งด้านนอกด้านในมีขนาด 1.22 x 0.76 x 0.76 เมตรบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติ 10 ประการกับโถใส่มานนาและไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมฝาปิดหีบเรียกว่า “พระที่นั่งแห่งพระกรุณา” มีเครูบสองตนอยู่ตนละด้านหันหน้าเข้าหากันกางปีกออกปกพระที่นั่งแห่งพระกรุณา (ฮบ 9:4-5)

หีบนี้ประดิษฐานอยู่ในห้องชั้นในสุดของกระโจมที่ประทับตั้งแต่สมัยโมเสสเมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารแล้วหีบนี้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ในห้องชั้นในสุดที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” เมื่อกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกกองทัพบาบิโลนทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. หีบพันธสัญญานี้คงถูกทำลายไปด้วย