แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หัวหน้าสมณะคือสมาชิกในครอบครัวของมหาสมณะซึ่งมีตำแหน่งในสภาซันเฮดรินหรือหมายถึงมหาสมณะที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือมหาสมณะคนก่อนๆตลอดจนสมาชิกในครอบครัวสมณะที่สำคัญ