แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สภาซันเฮดริน เป็นศาลสูงสุดของชาวยิว ซึ่งประชุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม (มธ 26:59; มก 14:55; ลก 22:66; ยน 11:47; กจ 4:15; 5:21; 6:12; 22:30; 23:1; 24:20) แต่บางครั้งก็ใช้คำนี้กับศาลทั่วไป (มธ 5:22)

ในสมัยพันธสัญญาใหม่ สภาซันเฮดรินประกอบด้วยมหาสมณะ ซึ่งทำหน้าที่ประธาน และสมาชิกจำนวน 70 คน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกิจการด้านศาสนาทั้งหมด ของชาวยิวในการตีความบทบัญญัติของโมเสส คำตัดสินของสภาซันเฮดรินในเรื่องนี้ถือเป็นที่สุด  นอกนั้นสภาซันเฮดรินยังทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองและพิจารณาคดีอาญาตามที่รัฐบาลโรมันมอบอำนาจให้ แต่ไม่มีอำนาจลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิด (ยน 18:31)