แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ห้องชั้นในสุดของกระโจมที่ประทับหรือของพระวิหารมีม่านกั้น เป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้า มหาสมณะ เท่านั้นมีสิทธิเข้าห้องนี้ได้ และเข้าได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นในวันชดเชยบาป (ลนต 16) ห้องนี้ยังเรียกอีกว่า “อภิสุทธิสถาน”