แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศิษย์ หมายถึงผู้ติดตามอาจารย์เพื่อเรียนรู้ อาจารย์อาจเป็นหัวหน้ากลุ่มทางศาสนา (มธ 22:16) หรือประกาศก (อสย 8:16; มก 2:18) หรือพระเจ้าเองทรงเป็น “อาจารย์” (อสย 54:13) ในพันธสัญญาใหม่คำนี้หมายถึงผู้ติดตามพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะศิษย์สิบสองคนที่เรียกอีกว่า “อัครสาวก”