แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศาลาธรรม เป็นที่ประชุมนมัสการของชาวยิวในวันสับบาโตโดยไม่มีการถวายบูชา  เป็น ศูนย์กลางการศึกษาและการปกครองชุมชน โดยกลุ่มผู้อาวุโสซึ่งมีอำนาจลงโทษสมาชิก โดยการเฆี่ยนตีหรือไล่ออกไปจากศาลาธรรม หัวหน้าศาลาธรรมเป็นผู้คอยดูแลให้การประชุมเป็นไปตามธรรมเนียม  ผู้ช่วยหัวหน้าศาลาธรรมมีหน้าที่ยกม้วนพระคัมภีร์ออกมาและยกเก็บ ทำหน้าที่เฆี่ยนผู้ละเมิด และสอนเด็กๆ 

ผู้แจกทานจะรับทานจากศาลาธรรมนำไปแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์รับ ผู้แปลจะแปลความจากหนังสือธรรมบัญญัติและหนังสือประกาศกจากภาษาฮีบรู ออกมาเป็นภาษาอาราเมอิกให้ประชาชนฟังเข้าใจ  ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำการนมัสการ ซึ่งประกอบด้วยการอ่านข้อความจากพระคัมภีร์และขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ด้านหน้าของศาลาธรรมเป็นที่เก็บหีบบรรจุม้วนพระคัมภีร์  หน้าหีบนี้เป็นที่นั่งของผู้นำทางศาสนาและผู้ปกครอง  คนเหล่านี้จะนั่งหันหน้ามาทางประชาชนผู้มานมัสการ มียกพื้นสำหรับให้ผู้อ่านพระคัมภีร์ยืนอ่าน ที่นั่งใกล้โต๊ะที่ใช้อ่านพระคัมภีร์เป็นที่นั่งมีเกียรติ (มธ 23:6; ยก 2:2, 3)  ศาลาธรรมกระจายอยู่ทั่วไปตามชุมชน ชาวยิว การนมัสการในศาลาธรรมจะมีขึ้นได้ต้องมีผู้ใหญ่ที่เป็นชายอย่างน้อย 10 คน