แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิวรณ์ (แปลว่า “การเปิดเผย”) หมายถึง การเปิดเผยให้รู้ โดยเฉพาะการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ รู้พระประสงค์ของพระองค์ หรือรู้แผนการที่จะทรงกระทำเพื่อมนุษย์ (อฟ 1:17)คำ “วิวรณ์” นี้ยังเป็นชื่อหนังสือฉบับสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่อีกด้วย