แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันสับบาโต เป็นวันหยุดงานและวันนมัสการประจำสัปดาห์ของชาวยิว  เป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่ตะวันตกดินในวันศุกร์และสิ้นสุดเมื่อตะวันตกดินในวันเสาร์